Polityka Prywatności

Dane Osobowe

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (w skrócie FUAM) przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności swoich użytkowników i klientów. Podczas korzystania z serwisu, a w szczególności przy rejestrowaniu się w serwisie oraz przy subskrypcji newslettera, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swojego adresu e-mail oraz innych danych. Podany przez Państwa adres e-mail oraz inne dane osobowe są nam niezbędne do prawidłowego przesyłania Państwu odpowiedzi na zapytania z formularza rejestracyjnego, przesyłania newslettera oraz informacji dotyczących serwisu. Dane osobowe zbieramy od Państwa wyłącznie w celu realizacji, optymalizacji usług, dla celów informacyjnych, technicznych, marketingowych, a także w celach statystycznych. Dane osobowe oraz inne dane użytkowników serwisów internetowych zebrane przez nas, przetwarzamy w sposób zgodny z celem dla jakiego zostały zebrane, w tym z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia. Podobnie dane osobowe powierzone nam przez naszych klientów są przetwarzane zgodnie z zawartymi umowami oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn.zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204). FUAM przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników serwisów internetowych oraz danych powierzonych przez naszych klientów, stosuje uznane międzynarodowe standardy, dobre praktyki oraz zabezpieczenia wymagane przepisami prawa adekwatne do ryzyk i celów przetwarzania tych danych.

Baza Danych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników i klientów jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób adekwatny do celów przetwarzania danych osobowych i zagrożeń. System informatyczny przetwarzający dane osobowe odpowiada wymaganiom wysokiego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników i danych klientów, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024).
Nie udostępniamy osobom trzecim danych użytkowników lub klientów, chyba że dzieje się to za wyraźną ich zgodą lub na życzenie użytkownika lub klienta lub na podstawie przepisów prawa (w tym na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego).

Cookies

FUAM na stronach www używa cookies w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze funkcje przyjmowania cookies. W takim przypadku może utracić możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie.

Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania informacji osobom, których dane kontaktowe posiadamy, a które zgodziły się na założenia polityki prywatności związane z funkcjonowaniem wszystkich naszych serwisów. Każdy użytkownik może wyrazić prawo sprzeciwu wobec takich działań.

Prawo weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych przez użytkowników

Każdy użytkownik serwisu, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też ich usunięcia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: ochrona.danych@ppnt.poznan.pl lub pocztą: Fundacja UAM, ul.Rubież 46, 61-612 Poznań z dopiskiem „Dział Promocji”.

Zmiany w Polityce Prywatności

Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z naszych serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. FUAM deklaruje przestrzeganie w/w zasad, jednak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.