Usługi

Analizy termiczne

Analiza termiczna substancji różnego pochodzenia pozwala określić, jak zachowują się one w szerokich zakresach temperatur, jak bardzo odporne są na zmianę temperatury, i w którym momencie w badanych materiałach zachodzą przemiany chemiczne lub fizyczne.

Analizie poddawane są materiały różnego przeznaczenia, np. tworzywa sztuczne, materiały ogniotrwałe i komponenty, potrzebne do ich wytwarzania – szeroki wachlarz możliwych zastosowań powoduje, że z usługi naszego laboratorium skorzystać mogą zarówno firmy produkcyjne i usługowe, jak i jednostki badawczo-naukowe (uczelniane i komercyjne).

Na czym polega usługa?

W zakres naszych usług wchodzi:

  • Termograwimetria (TG, TG-MS), która dostarcza cennych informacji na temat stabilności termicznej badanych materiałów, procesu ich rozkładu oraz pośrednio, czystości na podstawie analizy trendu ubytku masy badanej próbki w funkcji zmian temperatury. Prowadzimy analizy termograwimetryczne do 1000°C (TG) w atmosferze gazu obojętnego lub powietrza, oraz analizy termograwimetryczne z detekcją masową gazów (TG-MS), co w znacznym stopniu ułatwia analizę i pogłębia wiedzę na temat mechanizmu rozkładu badanej próbki.
  • Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), która z kolei dostarcza szeregu istotnych informacji, dotyczących właściwości fizykochemicznych badanych próbek, a także ich czystości na podstawie efektów termicznych, towarzyszących ogrzewaniu lub chłodzeniu. Do najbardziej typowych zastosowań techniki DSC zaliczyć należy: precyzyjne wyznaczanie temperatur topnienia i krystalizacji, temperatury zeszklenia, stopnia krystaliczności i innych. Kalorymetrię skaningową przeprowadzamy w zakresie temperatur od -90 do 600°C w atmosferze gazu obojętnego lub powierza.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

Analiza termiczna pozwala określić zachowanie się badanych próbek w niskich i wysokich temperaturach, co jest szczególnie istotne dla producentów i dostawców różnorodnych tworzyw, docelowo wykorzystywanych np. w piecach, lodówkach, opakowaniach izolujących, w tkaninach ochronnych, silnikach itp.

Oferujemy szeroki zakres analiz termicznych oraz wsparcie w naukowym i biznesowym wykorzystaniu uzyskanych wyników (np. pomoc przy ich analizie oraz rekomendacje podjęcia dalszych kroków w przypadku wykrycia wad w badanych materiałach).

 

Przed zleceniem usługi zachęcamy do zapoznania się z >>> Ogólnymi warunkami świadczenia usług laboratoryjnych