Aktualności

Weryfikacja wniosków unijnych w PPNT – z jakich programów można skorzystać jeszcze w tym roku

2018-09-13

Czas na inwestycje? A może warto rozważyć wprowadzenie innowacji w firmie lub przeprowadzić badania, by nie wypaść z rynku? Skorzystaj z funduszy pomocowych UE. Sprawdź listę tych, do których można składać wnioski jeszcze w tym roku. Warto też zweryfikować wniosek przed złożeniem. Nasze kryteria zawęziliśmy do programów realizowanych przez krajowe instytucje, jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Poddziałanie 1.5.2 WRPO

Do 28 września, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego będzie prowadził nabór do Poddziałania 1.5.2  WRPO 2014+ ”Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”. W jego ramach można uzyskać środki na zakup środków trwałych (maszyn i urządzeń), zakup prac i materiałów budowlanych jak również wartości niematerialnych i prawnych.  

Finansowanie inwestycji i usług doradczych

Ostatni kwartał tego roku to czas na składanie wniosków do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Chodzi o programy umożliwiające finansowanie zarówno inwestycji jaki i usług doradczych czy też prac badawczych:

  • Badania na rynek (inwestycje) – termin do 5 grudnia
  • Ochrona własności przemysłowej (doradztwo i opłaty patentowe) – termin do 29 listopada
  • Bony na innowacje dla MŚP (usługi badawcze) – do 22 listopada – I etap, II etap – (inwestycje) do 4 stycznia 2019
  • Design dla przedsiębiorców (usługi doradcze i inwestycje) – do 31 października

We wszystkich wymienionych wyżej konkursach o dotację mogą ubiegać się firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,  niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Poziom dofinansowania, w zależności od programu, może wynieść nawet 85% kosztów kwalifikowanych.

Weryfikacja wniosków unijnych

Jest o co walczyć. Ale nie każdy wniosek przechodzi weryfikację pozytywnie. Tym bardziej, że często wyzwaniem jest właściwe, zgodne z instrukcją sporządzania wniosku, wypełnienie dokumentów. Zdarza się, że wniosek zostaje odrzucony ze względu na drobne nieprawidłowości w wypełnieniu rubryk formularzy, bądź nie uzyskał dofinansowania ze względu na niższy niż zakładano wynik punktowy w ocenie merytorycznej. Dlatego warto, aby przed jego złożeniem, dokumentacja została sprawdzona pod kątem rzetelności i poprawności zapisów w niej zawartej.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny pomaga w weryfikacji wniosku oraz innych przygotowanych dokumentów  w tym np. studium wykonalności czy informacji o otrzymanej pomocy de minimis. Nasi eksperci na każdym etapie opracowywania wniosku mogą sprawdzić czy treść danego punktu jest zgodna z instrukcją sporządzania wniosku oraz czy merytoryczna zawartość opisu spełnia kryteria oceny. Czy i na ile punktów możemy/powinniśmy liczyć w punktowej ocenie merytorycznej. Usługa pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z popełnieniem błędu oraz może zwiększyć szanse na uzyskanie wyższego wyniku punktowego, co w konsekwencji może mieć wpływ na uzyskanie dofinansowania.

Sprawdź naszą ofertę na https://ppnt.poznan.pl/oferta/dla-przyszlych-przedsiebiorcow/finansowanie/weryfikacja-wnioskow-unijnych/