Aktualności

Nowe przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych – szkolenie online 17.12

2020-12-02
Od 1 stycznia 2021 w życie wchodzą nowe przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ośrodek sieci EEN działający przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym zaprasza do udziału w szkoleniu 17 grudnia 2020 roku, którego celem jest omówienie najważniejszych zmian. Spotkanie kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli MŚP. 

Po co nowe przepisy?

Wiele nowych regulacji dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zamierzają startować w przetargach ogłaszanych przez inne podmioty. Intencją ustawodawcy było m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów.

O szkoleniu

Szkolenie Nowe Prawo zamówień publicznych – nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, w szczególności MŚP jest dedykowane dla wszystkich mikro, małych i średnich firm z wyłączeniem firm doradczych z zakresu prawa, kancelarii prawnych, notarialnych, radcowskich i innych firm o charakterze prawniczym. Zainteresowanych zapraszamy 17 grudnia 2020 roku, w godzinach 9:00-15:30. Poprowadzi je Katarzyna Dziąćko z Kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k., a organizatorem jest Enterprise Europe Network.

Udział jest bezpłatny, przy czym zastrzegamy prawo do decyzji o dopuszczeniu danego uczestnika do szkolenia na podstawie wcześniejszego warunku.

REJESTRACJA

Program szkolenia

I. Nowe zasady udzielania zamówień publicznych: a. cel wprowadzenia nowej ustawy PZP

 • zasada efektywności i celowości i pozostałe zasady udzielania zamówień
 • obliczanie terminów, progi i kurs euro
 • plany zamówień
 • komunikacja w postępowaniu

II. Podejmowanie decyzji o udziale w postępowaniu i przygotowanie oferty

 • zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
 • podział zamówienia na części
 • tryby udzielenia zamówienia (w szczególności zmiany w zakresie przetargu nieograniczonego, trybów negocjacyjnych, uproszczona procedura dla trybów poniżej progów UE, zamówienia bagatelne)
 • warunki stawiane wykonawcom
 • przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania
 • kryteria oceny ofert
 • przedmiotowe środki dowodowe
 • podmiotowe środki dowodowe
 • wadium
 • składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ
 • podwykonawstwo i dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego przez wykonawcę
 • udział w postępowaniu jako konsorcjum

III. Etap oceny i wyboru oferty

 • otwarcie i ocena ofert
 • związanie ofertą
 • wzywanie do wyjaśnień, procedura self-cleaning
 • przesłanki odrzucenia oferty i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • przesłanki unieważnienia postępowania

IV. Nowe regulacje dotyczące umów w zamówieniach publicznych

 • zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy realizacji umowy
 • klauzule niedozwolone
 • obowiązkowe postanowienia umowne
 • waloryzacja wynagrodzenia
 • zaliczki i zapłata wynagrodzenia w częściach
 • prawo opcji
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy

V. Nowe zasady prowadzenia postępowań odwoławczych

 • wnoszenie odwołań przez Rzecznika MŚP
 • podstawy wniesienia odwołania
 • szczególne znaczenie odwołań na zapisy umowne
 • nowe regulacje dotyczące pełnomocników w postępowaniu odwoławczym
 • zasady i koszty wnoszenia odwołań

Przewidziano także sesję Q&A dla uczestników po zakończeniu części merytorycznej.

Trener KATARZYNA DZIĄĆKO

Prawnik w Kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k., ekspert do spraw zamówień publicznych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu lub nadzorowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, doradztwie dla wszystkich stron postępowania o udzielenie zamówienia oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców.

Doświadczenie zdobyła kierując przez 7 lat działem zamówień w dużym przedsiębiorstwie z branży energetycznej (będącym zamawiającym „sektorowym”). Osobiście prowadziła lub nadzorowała liczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także reprezentowała zamawiającego w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ponadto tworzyła, rozwijała i nadzorowała system wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień niepublicznych.

Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, pomocy publicznej, prowadzenia postępowań dla zadań dofinansowanych ze środków UE oraz szeroko pojętego zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie. Współautorka bloga o tematyce zamówień publicznych zamówienia.org.pl. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców (m. in. dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i jej Oddziałów, Gaz-Storage Poland Sp. z o.o., PGNiG Gazoprojekt S.A., Miasta Płońsk).