ESG

Czym jest ESG?

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) coraz silniej wpływa na zarządzanie firmą. O kondycji i wiarygodności organizacji decydują już nie tylko wyniki finansowe, ale także czynniki dot. środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

Jako pierwszy park naukowo-technologiczny w Polsce od lat wspieramy Biznes w rozwoju. Jesteśmy świadomi naszego wpływu, dlatego dziś pomagamy obrać kurs na zrównoważony rozwój. Stawiamy na innowacje i technologie dobre dla Klimatu oraz na transformację cyfrową.

Wierzymy w siłę Nauki, bo sami ją tworzymy i wspieramy Naukowców, których badania zmieniają świat na lepszy.

Oferujemy merytoryczne partnerstwo, w oparciu o wiedzę naukową, najnowsze trendy i aktualne regulacje prawne (CSRD, Taksonomia UE).

ESG w PPNTEKOINNOWACJE DLA FIRM

Jako instytucja naukowa oraz pomysłodawca i założyciel pierwszego w Wielkopolsce centrum nauki „Laboratorium Wyobraźni” mamy duże doświadczenie w realizacji projektów popularyzujących wiedzę, w szczególności z obszaru ochrony środowiska, w tym wspierania bioróżnorodności. Jeśli chcesz wdrożyć ekoinnowację w swojej firmie lub zrealizować projekt, poprzez który Twoja firma realnie wesprze środowisko, zgłoś się do nas, skonsultuj swój pomysł lub zainspiruj się naszymi ekopraktykami. Proponowane rozwiązania opieramy o wiedzę naukową, w tym m.in. o koncepcję „czwartej przyrody”.

EKOWARSZTATY

Prowadzimy warsztaty ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie:

 • zajęć outdoorowych,
 • wypraw naukowych,
 • warsztatów on-line,
 • lekcji przyrodniczych,
 • filmów popularno-naukowych- YouTube.

Głównym celem warsztatów jest zaangażowanie społeczności poznańskich szkół wspomagające proces zrozumienia i odpowiedzialności w zakresie zmian klimatycznych.

 

ZIELONA TRANSFORMACJA

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu realizujemy szereg projektów wspierających transformację energetyczną, dekarbonizację i inwestycje w technologie niskoemisyjne.

 • PE4Trans – Projekt PE4Trans ma charakter ponadnarodowy a jego celem jest włączenie obywateli w proces projektowania i wdrażania zrównoważonych strategii transportowych. W jego ramach dążymy do osiągnięcia celów gospodarki niskoemisyjnej poprzez wspieranie transportu publicznego o niskiej emisji gazów, w tym także ruchu rowerowego i pieszego.
 • Life After Coal – Celem projektu jest skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów „Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”. Podejmowane działania mają prowadzić do redukcji CO2 z zakładów szczególnie uciążliwych, wzrostu udziału OZE w bilansie energetycznym i redukcji emisji zanieczyszczeń. PPNT jako partner projektu, zorientowany jest na koordynację i realizację szkoleń oraz wydarzeń, a także popularyzację idei odnawialnych źródeł energii
 • Green Tech 2.0 – Green Tech 2.0 to międzynarodowy projekt pomagający wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji i rozwiązań zasobooszczędnych. Projektowi towarzyszy strategiczne partnerstwo między klastrami i wyspecjalizowanymi ekosystemami.


DLA PRACOWNIKÓW

W PPNT od lat stawiamy na work-life-balance i zdrowy styl życia. Z myślą o dzieciach naszych Pracowników i komforcie pracy ich rodziców stworzyliśmy Przedszkole „Parkowe Skrzaty”. Oferujemy prywatną opiekę medyczną, promujemy badania profilaktyczne, regularnie gościmy na swoim terenie Krwiobus RCKiK. Co roku zapraszamy do sportowej rywalizacji w ramach Parkowego Szału Kilometrowego oraz Workout Challenge, dzielimy się wiedzą i pasjami w ramach cyklu PPNT po godzinach.

Krzysztof Wiśniewski

E: Krzysztof.Wisniewski@ppnt.poznan.pl 


DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Jesteśmy częścią „Poznańskiej Dzielnicy Wiedzy”, położonej na Naramowicach, w bezpośrednim sąsiedztwie Kampusu Uniwersyteckiego Morasko. Jako instytucja naukowa i popularyzująca naukę, organizujemy wydarzenia z myślą o lokalnej społeczności. Mamy na swoim koncie 5 Pikników Naukowych, spektakl ekologiczny „Co zmieniacie w klimacie”, czy spotkania ”Sąsiedzkie inspiracje”. Zimą organizujemy dużą, świąteczną akcję charytatywną „Pod choinkę. Parkowa paczka świąteczna”.

 

DLA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Działamy na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Edukujemy i pomagamy. Realizujemy konkursy, programy stypendialne i grantowe, w których stawiamy na praktyczny wymiar nauki. Wspieramy naukowczynie i naukowców, których badania wnoszą realną zmianę w życie ludzi, w ochronę środowiska, czy innowacyjność gospodarki.

 • W programie stypendialnym dla doktorantów wyłaniamy Laureatów, których badania wpisują się w cele zrównoważonego rozwoju Agendy 2030.
 • Co roku przyznajemy nagrody dla wybitnych naukowczyń i naukowców za doskonałość w nauce i sukcesy we wdrażaniu wyników badań na rzecz społeczeństwa lub w przemyśle.
 • W konkursie grantowym Fund_Akcja wspieramy koła naukowe, realizujące projekty, dzięki którym Nauka wychodzi poza mury uczelni.
 • W ramach prowadzonych przez nas warsztatów rozbudzamy kreatywność i przedsiębiorczość studentów, poszerzając ich wiedzę o praktyczne umiejętności biznesowe potrzebne na rynku pracy.


TRANSFORMACJA CYFROWA

Współtworzymy Europejski Hub Innowacji Cyfrowych, którego zadaniem jest wzmacnianie umiejętności cyfrowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora publicznego w swoich regionach. Nasze działania:

 • MAPA DROGOWA W KIERUNKU PRZEMYSŁU 4.0 / SCENARIUSZE TRANSFORMACJI CYFROWEJ – Opracowanie mapy drogowej w kierunku Przemysłu 4.0 ma na celu kompleksowe przygotowanie przedsiębiorstwa do procesu transformacji cyfrowej, które obejmuje m.in.: analizę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, analizę możliwych źródeł finansowania procesu transformacji, sformułowanie scenariuszy zmian / mapy drogowej w kierunku Przemysłu 4.0, przygotowanie zespołu do przeprowadzenia transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie.
 • WERYFIKACJA MODELU BIZNESOWEGO FIRMY – Usługa ma na celu weryfikację modelu biznesowego firmy w ramach realizacji strategii wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0. Usługa obejmuje: konsultacje, warsztat z udziałem kluczowych pracowników, analizę mocnych i słabych stron istniejącego modelu biznesowego oraz wypracowanie propozycji zmian. Weryfikacja modelu biznesowego pozwala odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób organizacja tworzy i dostarcza wartość swoim klientom, jak kształtuje relacje pomiędzy uczestnikami rynku, jak definiuje źródła przychodów.
 • WARSZTATY SERVICE DESIGN / CUSTOMER DISCOVERY – Usługa Service Design polega na przeprowadzeniu w moderowany sposób procesu projektowania i prototypowania nowych produktów, usług i procesów bazujących na technologii cyfrowej. Warsztat, którego realizacja opiera się na metodzie Design Thinking skupia się na praktycznym przejściu całego procesu projektowania innowacji. Uczestnicy warsztatu uczą się myślenia o produkcie z perspektywy klienta, a także poznają pakiet narzędzi do kreatywnego rozwiązywania problemów.

 

WSPARCIE DLA FIRM

Nasz program inkubacji dedykowany jest innowacyjnym firmom, które istnieją nie dłużej niż 2 lata. Do dyspozycji startupów jest nowoczesna infrastruktura: biura, laboratoria, sala kreatywna, kuchnie, prysznice, przestrzeń zielona umożliwiająca pracę na zewnątrz, parking samochodowy i rowerowy, dostęp do sprzętu laboratoryjnego, usługi DataCenter, bezpłatny dostęp do sal konferencyjnych i warsztatowych.

Firmy w PPNT mogą także korzystać z usług Przedszkola „Parkowe Skrzaty”, bufetu czy biblioteki. Wspieramy je doradztwem biznesowym i usługami B+R. Mogą skorzystać z oferty sieci Enterprise Europe Network (poszukiwanie partnerów biznesowych w kraju i zagranicą), czy Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia (programy unijne).

Regularnie organizujemy szkolenia, spotkania networkingowe i śniadania biznesowe.

Wraz z firmami zlokalizowanymi w Parku tworzymy wspierającą się społeczność, dzielimy się wiedzą i animujemy współpracę między Przedsiębiorcami.

Nasze działania