Usługi

Fundusz Kapitałowy


Nowy nabór inwestycyjny

30 czerwca 2020 roku zakończyliśmy nabór do Funduszu Kapitałowego PPNT.
Obecnie trwa ocena zgłoszonych pomysłów przez Komitet Inwestycyjny oraz zaproszonych do udziału w rekrutacji Ekspertów.
Wybór projektów do etapu preinkubacji nastąpi do dnia 20 sierpnia 2020 roku.
Uczestnicy naboru zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji drogą mailową.Kogo szukamy?


Pomysłodawców

Poszukujemy Pomysłodawców, którzy planują opracowanie i rozwój nowoczesnych produktów i usług w obszarze: chemii, biotechnologii oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Czekamy na zgłoszenia przede wszystkim od tych przedsiębiorców, absolwentów i naukowców, którzy zdobyli już pewne doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu, znają rynek, na którym się poruszają, są świadomi konkurencji i jej produktów oraz planują rozwój zupełnie nowych rozwiązań z wykorzystaniem środków inwestora.
Jak przebiega proces ?
 

I etap: Nabór i selekcja zgłoszeń

Pomysłodawcy wypełniają formularz zgłoszeniowy. Na tej podstawie Komitet Inwestycyjny dokona selekcji najlepszych projektów do kolejnego etapu – spotkań z pomysłodawcami.

II etap: Indywidualne spotkania z pomysłodawcami

Wybrani pomysłodawcy zostaną zaproszeni na indywidualne spotkania z przedstawicielami inwestora i partnerów.
Wybór projektów do dalszej fazy działań preinkubacyjnych nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

III etap: Preinkubacja (ewaluacja i walidacja rynkowa pomysłu)

Do tego etapu zaprosimy wąskie grono najlepiej ocenionych zespołów.

Podczas wspólnej pracy nad rozwojem przedsięwzięcia przeanalizowane zostaną założenia biznesowe i finansowe projektów technologicznych, w tym miedzy innymi analiza rynku, technologii, zespołu, praw własności intelektualnej. Dopracowany zostanie także model biznesowy i strategia rozwoju przedsięwzięcia.

Wybrane rozwiązania poddane zostaną także walidacji rynkowej z udziałem naszych Partnerów, którzy po zapoznaniu się z danym pomysłem zweryfikują przyjęte założenia z rzeczywistością rynkową. Partnerzy mogą także współuczestniczyć w wybranych inwestycjach.

Preferowane przez nas projekty biznesowe powinny stanowić odpowiedź na potrzeby rynku oraz wyzwania innowacyjnych przedsiębiorstw działających w branży.

IV etap: Powołanie spółki celowej

Najlepsze, zweryfikowane rynkowo rozwiązanie będzie miało szanse stać się gotowym, nowatorskim produktem przy wsparciu kapitału inwestora. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w ramach powołanej do życia spółki celowej.


 

Jak aplikować?

30 czerwca 2020 roku zakończyliśmy nabór do Funduszu Kapitałowego PPNT.
Obecnie trwa ocena zgłoszonych pomysłów przez Komitet Inwestycyjny oraz zaproszonych do udziału w rekrutacji Ekspertów.
Wybór projektów do etapu preinkubacji nastąpi do dnia 20 sierpnia 2020 roku.
Uczestnicy naboru zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji drogą mailową.

  • Zgłoszenie jest ważne tylko wtedy, gdy poza rejestracją pomysłu za pomocą formularza zgłoszeniowego online, Uczestnik wygeneruje, czytelnie podpisze w wyznaczonych do tego miejscach i prześle listem poleconym lub doręczy w inny sposób do dnia 15 lipca 2020 roku następujące dokumenty:
  • prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem (dwa podpisy),
  • prawidłowo wypełnioną Deklarację Braku Powiązań.

Komplet dokumentów w wersji papierowej należy przesłać lub dostarczyć najpóźniej do dnia 15 lipca 2020 roku pod adres:

Zespół Inwestycji Kapitałowych
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Rubież 46, budynek A
61-612 Poznań

Za dzień doręczenia uznaje się dzień, w którym zostaną one faktycznie doręczone na wskazany adres, co oznacza, że w przypadku przesłania ich listem poleconym lub jakąkolwiek inną przesyłką, wiążąca będzie data doręczenia przesyłki Fundacji UAM, a nie data jej wysłania.


 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy naboru inwestycyjnego (PDF)

Deklaracja bezstronności

Wzór umowy preinkubacji

 


 

Partnerzy

Jeśli chcesz wspólnie z nami współpracować przy rozwoju pomysłów z branży chemicznej, biotechnologicznej lub ICT w przedsiębiorstwach osiągających sukcesy na rynku krajowym i międzynarodowym, zapraszamy do kontaktu!

Obecnie współpracujemy z:Portfolio

Obecnie w portfelu funduszu kapitałowego PPNT znajdują się taki spółki jak:Wyjścia z inwestycji


PhotoHiTech sp. z o.o.

W 2016 roku fundusz zalążkowy PPNT z zyskiem odsprzedał udziały w Spółce PhotoHiTech sp. z o.o., działającej na rynku foto utwardzalnych powłok polimerowych. Opracowane przez Spółkę innowacyjne fotoinicjatory przyspieszają proces utwardzania lakierów, farb i innych powłok polimerowych. Rozwiązanie to zostało zauważone i docenione przez jednego z największych producentów surowców chemicznych w Polsce, Grupę Kapitałową Synthos S.A., która odkupiła od funduszu zalążkowego PPNT udziały w spółce PhotoHiTech.


uBIRDS sp. z o.o. (obecnie Invis sp. z o.o.)

W listopadzie 2016 roku nastąpiło kolejne, zakończone sukcesem, wyjście z inwestycji. Udziały w firmie uBIRDS, zajmującej się elementami elektronicznymi montowanymi w pasku, dzięki którym tradycyjny zegarek może zyskać funkcję smartwatcha, sprzedaliśmy inwestorowi branżowemu działającemu na rynku szwajcarskim. Obecnie spółka działa pod nazwą Invis sp. z o.o.

Strona WWW


Fundusz zalążkowy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM powstał w ramach projektu o nazwie „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii, technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”. 

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.