Program HORYZONT EUROPA |RPK

Jest to propozycja kolejnego – po programie HORYZONT 2020 i wcześniejszych - programu inwestycyjnego UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Zakładany okres jego realizacji obejmuje lata od 2021 do 2027, a wartość budżetu to 100 mld euro.
Program ten zakłada konkursowe finansowanie projektów w ramach 3 poniższych filarów.1. DOSKONAŁOŚĆ W NAUCE.2. GLOBALNE WYZWANIA I EUROPEJSKA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁOWA.3. INNOWACYJNA EUROPA.

  • Myślą przewodnią konkursów ogłaszanych w ramach tego filaru jest stymulowanie przełomowych odkryć tworzących rynki i ekosystemów, które sprzyjają innowacyjności. Cel ten będzie osiągany m.in. przez działalność Europejskiej Rady ds. Innowacji oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.4. SZERSZE UCZESTNICTWO I WZMACNIANIE EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ.

    • Zapewnianie szerszego uczestnictwa i rozpowszechnianie doskonałości
    • Teaming, Twinning, Era Chairs, COST
    • Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.

5. WSPÓLNE CENTRUM BADAWCZE (JRC)RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.