Aktualności

LIFE AFTER COAL, CZYLI 18 MILIONÓW EURO NA RZECZ OGRANICZANIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

2022-08-01
Samorząd Województwa Wielkopolskiego otrzymał wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie, innymi samorządami, jednostkami naukowymi oraz partnerami gospodarczymi i społecznymi pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie w ramach Projektu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.  

PPNT jest członkiem konsorcjum tego prestiżowego projektu.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny, jako partner projektu, zorientowany jest na koordynację i realizację szkoleń oraz wydarzeń, a także popularyzację idei odnawialnych źródeł energii,  komunikację i zapewnienie wsparcia koncepcyjnego w ramach projektu.

Głównym celem projektu „Life After Coal” jest skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów Strategii poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia. Osiągnięcie tego celu uwarunkowane jest podjęciem takich działań, jak:

– budowa systemu zarządzania zmierzająca do neutralności klimatycznej na poziomie lokalnym i regionalnym,

– uzyskanie akceptacji społecznej,

– czynny udział społeczeństwa Wielkopolski Wschodniej w procesie transformacji gospodarczej, która ukierunkowana jest na działania zeroemisyjne oraz

– standaryzacja rozwiązań i ich transfer do innych regionów w Polsce i Unii Europejskiej.

W 30-letniej historii programu LIFE, projekt ten jest jednym z najwyżej ocenianych według punktacji Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska. Aktualnie trwają procesy negocjacyjne warunków umowy.

Zakłada się, że głównymi rezultatami środowiskowymi projektu będzie redukcja CO2 z zakładów szczególnie uciążliwych, z sektora komunalno-bytowego i z zakładów MŚP oraz redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną w Wielkopolsce Wschodniej. Jest to także wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym, redukcja emisji zanieczyszczeń, których standardy jakości powietrza nie są dotrzymane a także wdrożenie standardu zielonych zamówień.

Przyjęta w 2021 roku, przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 to kluczowy dokument w procesie ubiegania się o dofinansowanie przedmiotowe projektu, także na etapie jego realizacji. Otrzymana promesa przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwia przeznaczenie 18 mln euro na ograniczenie emisji zanieczyszczeń a także poprawę efektywności energetycznej.

Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, który poświęcony jest współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, przyrody i wpływu człowieka na klimat. Środki w latach 2023-2031 przeznaczone będą na uzupełnienie wsparcia postępującej transformacji energetycznej. Realizacja projektu w ramach tego programu gwarantuje także wsparcie dla subregionu, który na łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków odchodzenia od węgla w perspektywie finansowej 2021-2027 otrzyma 397 mln euro.