Jednostki samorządowe

Urząd Miasta Poznania

Bardzo ważnym partnerem PPNT jest Urząd Miasta Poznania, we współpracy z którym opracowano model wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Poznaniu. Cel projektu stanowi zwiększenie wykorzystania potencjału innowacyjnego wielkopolskiej nauki dla unowocześnienia i zwiększenia konkurencyjności gospodarki regionu, poprzez opracowanie i wdrożenie modelowego programu wspierania przedsiębiorczości w środowisku akademickim.

Inną inicjatywą, dotyczącą przedsiębiorczości akademickiej jest organizacja corocznych Poznańskich Dni Przedsiębiorczości, podczas których PPNT i Miasto Poznań współpracują z Powiatem Poznańskim oraz środowiskami gospodarczymi i naukowymi, reprezentowanymi przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Celem PDP jest kreowanie pozytywnego klimatu dla przedsiębiorczości oraz współpracy gospodarczej w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Wydarzenie ma służyć umacnianiu wizerunku aglomeracji poznańskiej jako przyjaznego  miejsca dla różnorodnych form aktywności ekonomicznej.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Na mocy umowy z Urzędem Marszałkowskim pełniliśmy rolę eksperta w Zespole ds. Inteligentnych Specjalizacji w procesie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji  dla Wielkopolski na lata 2014-2020. Wyznaczone nam zadanie polegało na uszczegółowieniu i doprecyzowaniu celów oraz działań zgodnie z wymogami dotyczącymi inteligentnych specjalizacji oraz identyfikacji obszarów inteligentnych specjalizacji.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju

18 grudnia 2017 podpisaliśmy  porozumienie o współpracy z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju. Opiera się ona na wymianie informacji o wzajemnych działaniach podejmowanych przez PPNT i WFR na rzecz przedsiębiorców, a także wspólnym organizowaniu spotkań, seminariów i szkoleń.