Projekty zrealizowane

RODZAJE PROJEKTÓW

NAZWA

OPIS

WIELKOŚĆ PROJEKTU
(podana w PLN)

Badawczo-rozwojowe i technologiczne

Opracowanie innowacyjnej technologii syntezy fragmentów RNA oraz konstrukcji mikromacierzy RNA”

Projekt rozwojowy w dziedzinie biochemii, w którym PPNT jest podwykonawcą. 250 000
Wysokowydajne podłoża do syntezy biocząsteczek na fazie stałej 827 750
Nowe krzemoorganiczne środki do uszlachetniania włókien i tkanin naturalnych 840 000

Silseskwioksany jako nanonapełniacze
i modyfikatory w kompozytach polimerowych

1 036 870

Analiza przydatności izotopów neodymu ze skał węglanowych do rekonstrukcji pale oceanograficznych

163 450

New, biologically active ionic liquids as inducers of plants resistance 310 300

Kompleksy metali przejściowych immobilizowane w cieczach jonowych, jako katalizatory procesów syntezy związków krzemoorganicznych

Projekt badawczy w dziedzinie chemii

380 000

Opracowanie unikalnej metody konstrukcji mikromacierzy DNA

Projekt rozwojowy w dziedzinie biochemii

1 300 000

Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji słownych w militarnych systemach zapobiegania oraz zwalczania przestępczości i terroryzmu

Celem projektu jest opracowanie systemu rozpoznawania treści językowych oraz pozajęzykowych, zawartych w sygnale mowy
i określających charakterystyczne cechy głosu mówcy dla optymalizacji systemów rozpoznawania mowy oraz dla interfejsów głosowych, umożliwiających sterowanie urządzeniami automatycznymi na potrzeby różnego rodzaju wojsk, służb specjalnych, wojsk informacyjnych oraz policji.

325 000

Technologie przetwarzania oraz rozpoznawania informacji słownych
w systemach bezpieczeństwa wewnętrznego

Opracowanie automatycznego systemu analizy, przetwarzania, rozpoznawania mowy oraz mówców na potrzeby Policji, Prokuratury i wymiaru Sprawiedliwości.

3 150 000

Technologie otrzymywania materiałów hybrydowych, polimerów nieorganiczno-organicznych i powłok ochronnych na bazie epoksyfunkcyjnych siloksanów

Projekt technologiczny w dziedzinie chemii

360 000

Funkcjonalizowane silseskwioksany klatkowe – syntezy i technologie

Projekt rozwojowy w dziedzinie chemii

1 360 000

Technologie otrzymywania funkcjonalizowanych (poli)siloksanów

250 000

Modyfikacja krzemionki nowymi rodzajami substancji sprzęgających

100 000

Chemia Krzemu – Centrum Doskonałości

400 000

Nowe małotonażowe technologie syntezy organofunkcyjnych silanów i siloksanów

320 000

Synteza molekularnych i makromolekularnych związków krzemoorganicznych, jako prekursorów nowych materiałów o specjalnych właściwościach (w oparciu o nowe reakcje katalityczne)

200 000

Sieci hybrydowe w elastomerach

90 000

Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji organofunkcyjnych silanów
w oparciu o 3-chloropropylotrimetoksysilan

300 000

Technologie procesów hydrosililowania olefin katalizowanych w układach heterogenicznych

25 000

Kształcenie kadr administracji publicznej
w zakresie zarządzania rozwojem

Zadanie publiczne o charakterze naukowo-badawczym w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie NSS.

79 500

Systemy mikroreaktorowe do intensyfikacji procesów i syntezy organofunkcyjnych silanów oraz ich pochodnych w środowisku cieczy jonowych jako nowego, polarnego rozpuszczalnika aerotycznego.

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS

695 407

Synteza silanowych i siloksanowych środków uniepalniających.

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA

500 000

Eutektyczne mieszaniny cieczy jonowych – Wyznaczanie punktu eutektycznego i analiza zależności pomiędzy strukturą jonów a właściwościami otrzymanych.

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA.

Skład izotopowy strontu wód dorzecza Odry jako narzędzie badań biosfery i hydrosfery

Projekt badawczy prowadzony przez Poznańskie Laboratorium Izotopowe i dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

318 660

Inwestycyjne

Rozbudowa Centrum Zaawansowanych Technologii na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM

Budowa II części Budynku B o powierzchni ok. 1500 m2,
z wyposażeniem (meble laboratoryjne, digestoria, aparatura).

9 629 000

Inkubator Technologiczny – innowacje
i technologie szansą na rozwój gospodarczy Wielkopolski

Podniesienie potencjału Wielkopolski w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Szczególny nacisk zostanie położony na przepływ wiedzy
i technologii oraz promocję „dobrych praktyk”, w zakresie wspierania przedsiębiorczości w środowisku akademickim.

11 808 550

Aparatura technologiczno-analityczna

Zadanie inwestycyjne

1 750 000

PARKujemy z rodzicami

Utworzenie ośrodka wczesnej edukacji na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Adaptacja budynku mieszkalnego na przedszkole dla 45 dzieci pracowników Fundacji UAM, UAM oraz lokatorów PPNT.

1 650 000

Waste-Klaster – podnoszenie standardów gospodarowania odpadami, przy wykorzystaniu nowych technologii

Budowa II części budynku E, w której zlokalizowane będą nowoczesne laboratoria i biuro konstrukcyjno-projektowej. Utworzenie klastra dla podmiotów zainteresowanych tematyką gospodarki odpadami.

7 780 000

Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii – „Materiały i biomateriały” oraz „Technologie informacyjne i komunikacyjne”

Utworzenie nowoczesnej infrastruktury laboratoryjnej wraz
z wyposażeniem, która stworzy miejsca pracy w nowoczesnych gałęziach gospodarki, poprzez wzrost liczby nowoczesnych firm technologicznych. Oferta Zespołu Inkubatorów koncentrować się będzie na trzech głównych dziedzinach: biotechnologii, chemii oraz informatyce

56 820 000

Inwestycje w technologiczne start-upy

InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii i technologii informatycznych i komunikacyjnych

W ramach projektu przewidziano preinkubację (30 projektów)  oraz wsparcie kapitałowe 10 spółek (łącznie 6 mln zł) w projekty
z branży biotechnologii, chemii i ICT.

9 815 712

Międzynarodowe

Regionalne podejście do 6 Programu Ramowego – współpraca punktów kontaktowych w dużych krajach kandydujących i krajach członkowskich

W projekcie uczestniczyło 19 partnerów – Regionalnych Punktów Kontaktowych z krajów kandydujących, nowych krajów członkowskich oraz doświadczonych organizacji – Krajowych Punktów Kontaktowych z Zachodniej Europy. Zadania projektu skupiały się między innymi na sieciowaniu punktów kontaktowych, za pomocą transferowania wiedzy i doświadczeń partnerów, będących Krajowymi Punktami Kontaktowymi w Zachodniej Europie. RPK było kluczowym partnerem projektu.

205 300

Bałtycka Organizacja i Sieć Stowarzyszeń Transferu Innowacji

Benchmarking i pilotażowe wdrożenie mechanizmów transferu innowacji poprzez rozwój starych wzorców i tworzenie nowych. Ponadto przewiduje się stworzenie nowego narzędzia, jakim jest sieć „showroomów”, stanowiących okno na innowacje naukowe i służących transformacji abstrakcyjnych badań w zrozumiałe demonstracje.

1 078 214

Przybliżanie małych i średnich przedsiębiorstw z krajów stowarzyszonych oraz nowych krajów członkowskich z dziedziny transportu i ochrony środowiska do Europejskiej Przestrzeni Badawczej, poprzez publikacje konkursu na składanie szkiców projektów

Podniesienie poziomu uczestnictwa instytucji – w szczególności MSP oraz jednostek naukowo-badawczych – z nowych krajów członkowskich UE oraz krajów kandydujących w projektach 7. Programu Ramowego z dziedziny transportu i ochrony środowiska.

37 440

Imprezy partnerskie dla UE i krajów kandydujących w celu stworzenia przyszłych konsorcjów w badaniach nad technologiami przemysłowymi

Podniesienie poziomu uczestnictwa krajów kandydujących w projektach trzeciego priorytetu 6.PR „Nanotechnologia, nanonauka, materiały wielofunkcyjne oraz nowe procesy i urządzenia produkcyjne”. W związku z tym, na czerwcowych Międzynarodowych Targach Poznańskich w 2004 roku w ramach Salonu „Nauka dla Gospodarki” odbyło się Europejskie Spotkanie Nauki i Przemysłu, składające się z dnia informacyjnego, spotkań partnerskich i warsztatów, w czasie których można było zapoznać się z osiągnięciami i doświadczeniem zagranicznych oraz polskich instytucji, a także spotkać się z potencjalnymi partnerami przyszłych projektów 6.PR. Wiosną 2005 odbyła się seria trzech warsztatów szczegółowych dla zainteresowanych aplikowaniem do 6.PR.

277 900

FOODLINK – Współpraca krajów kandydujących i członkowskich UE
w sektorze spożywczym w celu wspólnego uczestnictwa w projektach 6PR

Informacja i praktyczna pomoc naukowcom oraz przedsiębiorcom
z nowych krajów członkowskich i kandydujących w uczestnictwie
w 6.PR poprzez organizację Europejskiego Forum Partnerów
w branży spożywczej, podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA FOOD. RPK był koordynatorem projektu.

244 300

POLFOOD – Badania i innowacje
w technologiach żywności – promowanie partnerstwa europejskiego i transferu wiedzy do Polski poprzez serie praktycznych warsztatów.

Informacja oraz praktyczna pomoc naukowcom, przedsiębiorcom
z nowych krajów członkowskich i kandydujących w uczestnictwie
w 6.PR, poprzez serię pięciu tematycznych warsztatów oraz publikacje branżowe. RPK był koordynatorem projektu.

198 166

STAR-NET. Europejska Sieć wspierająca MŚP z sektora Zrównoważonego Transportu Powierzchniowego European Network to Support the Sustainable Surface Transport SMEs.

Zwiększenie uczestnictwa przedsiębiorstw (głównie MŚP) z sektora transportu powierzchniowego w różnych programach 7. PR UE. Stworzenie, rozwój struktury i narzędzi wspierania europejskich MŚP, poprzez skonsolidowanie wiedzy oraz umiejętności zdobytych
w poprzednich projektach SSA: SURFACE NET, TranSMEs, AUTOIN, EURO-TRANS and HUN-POL-TRANS.

183 926

FINE – Europejska Sieć Innowacji w Branży Spożywczej

Wzmocnienie konkurencyjności oraz potencjału innowacyjnego
w europejskich regionach, poprzez stworzenie nowych strategii
i narzędzi stymulujących działalność badawczo – rozwojową
w przetwórstwie spożywczym.

184 899

Advance of European Regions’ R&D Governance Systems to reach the 3% objectives – ARRGOS3%

Poprawa efektywności wykorzystania środków przeznaczanych
na badania i rozwój w Wielkopolsce poprzez współpracę i wymianę dobrych praktyk pomiędzy ośmioma regionami partnerskimi z Unii Europejskiej (Bretanią, Akwitanią, Madrytem, Hesją, Novo Mesto, Północno-Wschodnią Anglią, Południową Danią i Wielkopolską).

~167 401,6

5SCHEMES

Zaprojektowanie określonych działań (schemes) regionalnej polityki innowacyjnej dla pięciu regionów (Wielkopolska, Południowo-Centralna Bułgaria, Warmia i Mazury, Cypr, Słowenia), pracujących nad wdrożeniem Regionalnej Strategii Innowacji.

~397 998,56

3 CIP Three Countries Innovation Push – Pobudzanie Innowacji w Trzech Krajach

25 618,48

Erasmus dla młodych przedsiębiorców T-wise

W ramach projektu przewidziano udział 10 młodych przedsiębiorców (New Entrepreneurs) w wyjazdach zagranicznych oraz nawiązywanie kooperacji i wymianę doświadczeń
z doświadczonymi firmami goszczącymi (Host Entrepreneurs)
oraz przyjazd 4 NE do polskich HE.

~197 700,24

Proactive Innovation Support for SMEs in the Corridor from the Baltic to the Mediterranean Sea

Celem projektu PROINCOR jest zwiększenie konkurencyjności MŚP poprzez zwiększenie ich innowacyjności w geograficznym korytarzu od Bałtyku do Morza Śródziemnego. PROINCOR przyczyni się do zmniejszenia różnic w rozwoju gospodarczym, pomiędzy regionami Europy Wschodniej i Zachodniej.  Rola PPNT – parter odpowiedzialny za działania w projekcie na terenie Wielkopolski.

1 099 360

Enhancing the regional competences
in strategic management of innovation policies

Celem projektu jest ulepszenie regionalnych polityk innowacji oraz przetłumaczenie istniejącej, bogatej wiedzy na temat polityki innowacji (zarówno jej wymiaru naukowego, jak i praktycznego),
na język jej wdrażania w regionach przez decydentów i partnerów społeczno-gospodarczych. Głównym działaniem projektu jest stworzenie centrum wiedzy, bazującego na wymianie doświadczeń, pomiędzy regionami partnerskimi oraz zaproszonymi ekspertami.

1 540 489, 60

Usługi wspierające biznes i innowacje oparte na doświadczeniach sieci IRC oraz EIC w Polsce Zachodniej

Wspieranie działań biznesowych MŚP oraz instytucji naukowo-badawczo-rozwojowych. Efektem końcowym tych działań jest wsparcie negocjacji oraz doprowadzenie do podpisania umów handlowych i technologicznych pomiędzy partnerami biznesowymi. PPNT jest jednym z 9 partnerów konsorcjum B2Europe West Poland, będącego częścią sieci EEN. Zakres oddziaływania PPNT – obszar Wielkopolski.

1 949 780

EU-XCEL

Europejski wirtualny akcelerator. W ramach projektu przez 30 miesięcy wraz partnerami łączyliśmy młodych pasjonatów różnych dziedzin nauki w międzynarodowe, interdyscyplinarne zespoły. Zespoły te, pod okiem ekspertów z całej Europy, pracowały nad rozwijaniem koncepcji startupów ICT. Efektem projektu było 19 startupów, które przetrwały próbę czasu. Szczegóły można znaleźć na stronie projektu.

~1 000 000

Merlin

Jako jeden z dwóch takich projektów w całej UE, wspierał rozwój pomysłów i technologii, naukowców i startupów, w ich drodze od technologii do rynku. W ramach programu Merlin, PPNT przez 27 miesięcy działań zorganizował 15 warsztatów i 4 spotkania networkingowe, na których spotkaliśmy się z ponad pół tysiącem uczestników oraz zostaliśmy Community Partnerem lub wzięliśmy udział jako wystawca w siedmiu dużych międzynarodowych wydarzeniach technologicznych (jak South Summit, Foro Transfiere, Woman in Tech Summit czy Wolves Summit).

Get xPEERience

Projekt wspierający współpracę partnerską pomiędzy PPNT a portugalskim Instituto Pedro Nunes, zlokalizowanych w Coimbrze. Przez dwa lata pracownicy obu centrów innowacji wzajemnie uczyli się od siebie, tym samym nabywając nowe umiejętności i rozwijając ofertę usługową. Osią zainteresowań projektu była współpraca z Młodymi Talentami

20 200

Przedsiębiorczość akademicka

Opracowanie i transfer do 5 regionów krajów wstępujących do Unii Europejskiej regionalnych programów wspierających powstawanie i rozwój firm typu start-up

Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej i samozatrudnienia, wypracowanie regionalnego programu wsparcia firm opartych
na wiedzy typu „start-up”. Wyzwaniem przy realizacji projektu było także zwiększenie świadomości środowiska naukowego
i gospodarczego, a także władz regionu w dziedzinie wspólnych korzyści wynikających z zakładania i prowadzenia tego typu przedsięwzięć.

745 000

InQbator stworzony dla Poznania 2010-2012

Rozbudowana kontynuacja projektu InQbator stworzona dla Poznania. Kontynuacja wydawania Kwartalnika IQ, rozbudowa biblioteki InQbatora, drugie wydanie multimedialnego przewodnika po inkubacji, kontynuacja portalu e-learningowego, wirtualny InQbator, organizacja Poznańskich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej oraz Letniej Szkoły Innowacji.

650 000

InQbator stworzony dla Poznania KAMEREON

Produkcja filmu o młodych przedsiębiorcach, 10 odcinków filmu,
z których każdy będzie trwał 10-15 min. Program będzie przedstawiał młodych ludzi (do 26 roku życia, po części jeszcze studentów), rozwijających własne firmy. Każdy odcinek poruszać także będzie problemy, jakie młodzi przedsiębiorcy napotykają
w swojej działalności oraz będzie dawał rady jak sobie z tymi problemami radzić.

280 000

Miesiąc preinkubacji

Promocja na wielkopolskich uczelniach wyższych preinkubacji, która ma pomagać w rozwijaniu innowacyjnych pomysłów biznesowych. Projekt zakłada wielotorowe wsparcie, składające się między innymi z szeroko zakrojonej kampanii promocyjno – informacyjnej, eventu promocyjnego – Poznańskich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej, a także szkoleń i doradztwa skierowanego do młodych osób posiadających innowacyjne pomysły biznesowe.

Projekt skierowany jest do wielkopolskich uczelni wyższych, które dzięki promocji usługi preinkubacji, będą mogły wprowadzać powstałe na uczelniach innowacyjne pomysły biznesowe na rynek.

173 780

InQbacja przedsiębiorczości akademickiej
w Wielkopolsce

Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu, działającego
na uczelni lub w jednostce naukowej. Rozpowszechnianie dobrych praktyk z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, upowszechnienie wiedzy o narzędziach ułatwiających prowadzenie własnej firmy, opartej na wiedzy i innowacjach oraz wzrost zainteresowania tworzeniem firm typu spin-out i spin-off przez młodych przedsiębiorców, wywodzących się ze środowiska akademickiego.

537 360

Pomysł na biznes – promocja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce

Aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw, opartych na wiedzy, zapewnienie pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia i promocja dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości. Zapewnienie osobom, które miały zamiar rozpocząć działalność gospodarczą bezpośredniego i kompleksowego wsparcia doradczego, szkoleniowego oraz finansowego w postaci wsparcia pomostowego oraz inwestycyjnego.

1 118 213

InQbator stworzony dla Poznania – kompleksowe wsparcie przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce

Stymulacja powstawania firm typu start-up i spin-off, poprzez prowadzenie działań wspierających młodych przedsiębiorców, wywodzących się ze środowiska akademickiego, a także promocja – wśród studentów, absolwentów i pracowników uczelni – idei przedsiębiorczości, poprzez promocję dobrych praktyk oraz wskazywanie narzędzi ułatwiających prowadzenie własnej firmy, opartej na wiedzy i innowacjach.

430 000

InQbator stworzony dla Poznania-promocja innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce

Wspieranie inicjatyw środowiska akademickiego (studentów, absolwentów i pracowników naukowych), zmierzających do zakładania firm opartych na wiedzy i innowacjach. Upowszechnianie w środowisku gospodarczym informacji
o innowacyjnych projektach powstających na uczelniach.

110 000

Pomysł na biznes 2 – promocja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce

Kontynuacja aktywnego wspieranie zatrudnienia z wcześniejszego projektu „Pomysł na biznes”, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw opartych na wiedzy, zapewnienie pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia
i promocja dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości. Zapewnienie osobom, które miały zamiar rozpocząć działalność gospodarczą bezpośredniego i kompleksowego wsparcia doradczego, szkoleniowego oraz finansowego w postaci wsparcia pomostowego oraz inwestycyjnego.

634 280

TechnoInQbacja Pomysłów II

Zajęcia z przedsiębiorczości na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (dla studentów oraz doktorantów), zajęcia z przedsiębiorczości dla zaawansowanych (realizowane w Poznaniu i Gliwicach) oraz szkolenia i staże dla biotechnologów.

1 622 200

Techno-wizje

Spotkania networkingowo-szkoleniowe i wyjazdy studyjne dla firm akademickich, związanych z instytucjami realizującymi projekt, filmy promocyjne o firmach akademickich, reklama internetowa i artykuły sponsorowane na temat firm akademickich.

507 400

Transfer Technologii i Innowacji

Członek Ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP „STIM”

Zwiększenie potencjału ośrodka transferu technologii
i innowacyjności poprzez zatrudnienie specjalistów, zakup niezbędnych aktywów oraz – w przyszłości – połączenie istniejących zasobów jednostek transferu technologii w ogólnopolską sieć elektronicznej wymiany informacji, stworzenie
i wprowadzenie jednolitych standardów świadczenia usług na rzecz MŚP, świadczenie specjalistycznych usług doradczych oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, z zakresu innowacyjności i transferu technologii, na rzecz MŚP, wprowadzenie centralnej ewidencji oraz baz wiedzy, dotyczących usług świadczonych w ramach nowopowstałej sieci.

483 600

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw

Utworzenie i rozwijanie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami
i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, służącej transferowi know-how i technologii w dziedzinie chemii, pomoc w zawiązaniu klastra chemicznego, zrzeszającego innowacyjne i ważne dla regionu przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora B+R
z Wielkopolski, realizacja celów zawartych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski poprzez podniesienie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji i współpracy
z sektorem B+R z Wielkopolski.

210 000

Członek Ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP „STIM”

Zwiększenie potencjału ośrodka transferu technologii
i innowacyjności poprzez zatrudnienie specjalistów, zakup niezbędnych aktywów oraz – w przyszłości – połączenie istniejących zasobów jednostek transferu technologii w ogólnopolską sieć elektronicznej wymiany informacji, stworzenie i wprowadzenie jednolitych standardów świadczenia usług na rzecz MŚP, świadczenie specjalistycznych usług doradczych oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, z zakresu innowacyjności
i transferu technologii, na rzecz MŚP, wprowadzenie centralnej ewidencji i bazy wiedzy dotyczących usług świadczonych w ramach nowopowstałej sieci.

483 600

Projekt Centrum Przekazu Innowacji w Polsce Zachodniej

Podnoszenie świadomości na temat procesu innowacji, pomoc przedsiębiorstwom w określeniu potrzeb technologicznych, pomoc w procesie wdrażania innowacji, wsparcie w inicjowaniu międzynarodowej współpracy technologicznej.

2 157 092

Projekt utworzenia ośrodka transferu innowacji w Polsce ze Środków PHARE SCI-TECH

111 000

Stworzenie i rozwój ośrodka przekazu innowacji w Polsce

144 278

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw, poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa

Projekt indywidualny IWP. Projekt dostarcza specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorstwa i projektanci dowiedzą się jak skutecznie tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i zarządzać wprowadzaniem ich na rynek.

 

12 500

Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie

W ramach projektu każdy z parków wprowadzi do swojej oferty nową usługę proinnowacyjną w postaci audytu oraz diagnozy poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie

1 735 550

B2Europe West Poland

Wspieranie działań biznesowych MŚP oraz instytucji naukowo-badawczo-rozwojowych. Efektem końcowym tych działań jest wsparcie negocjacji oraz doprowadzenie do podpisania umów handlowych i technologicznych pomiędzy partnerami biznesowymi. PPNT jest jednym z 9 partnerów konsorcjum B2Europe West Poland będącego częścią sieci EEN. Zakres oddziaływania PPNT – obszar Wielkopolski oraz wspieranie (mentoring) mniej doświadczonych parterów z Zielonej Góry, Konina oraz Kalisza.

1 245 116

Regionalna strategia innowacji

Badanie oddziaływania polityki innowacyjnej

Ciągłe zwiększanie efektywności i wydajności regionalnej polityki innowacyjnej, poprzez adekwatny system mierzenia jej oddziaływania w celu: podnoszenia konkurencyjności regionu i firm, działających na jego terenie, tworzenia nowych miejsc pracy
w sektorach opartych na wiedzy, a przez to zwiększania dobrobytu mieszkańców regionu.

599 520

Utworzenie i rozwój Wielkopolskiej Sieci Innowacji

Stałe podnoszenie potencjału innowacyjnego regionu poprzez wzmocnienie kompetencji regionalnych instytucji wsparcia na polu innowacji oraz budowanie współpracy pomiędzy tymi instytucjami, jak też jednostkami samorządu terytorialnego z Wielkopolski. Kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu przedsięwzięcia było zapewnienie rozwoju kultury innowacyjnej wśród instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionu, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw.

949 752

Rozszerzenie działalności Wielkopolskiej Sieci Innowacji jako platformy współpracy na rzecz innowacyjności regionu.

Utworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami
oraz innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii.

217 402,33

Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski, budowanie konsensusu wokół wizji Innowacyjnej Wielkopolski.

Analiza postępów w realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski i Planu Działań na lata 2004-2006, a także identyfikacja i analiza przygotowywanych projektów w celu zwiększenia efektywności planowanych działań. Monitoring RSI dla Wielkopolski obejmował akcje pilotażowe oraz cele strategiczne
i operacyjne RSI.

279 450

Wspieranie rozwoju gospodarczego MŚP

Wspieranie rozwoju gospodarczego MŚP, poprzez zdobycie pełnego wglądu w projektowanie, wdrażanie i wpływ, jaki mają istniejące innowacyjne programy badawcze dla MŚP oraz inicjatywy Unii Europejskiej, zarówno na poziomie regionalnym, jak i narodowym.

173 479,2

Podnoszenie kompetencji partnerów społeczno-gospodarczych Wielkopolski zaangażowanych w realizację celów RSI w oparciu o lekcje z pierwszego okresu wdrażania

Zwiększenie kompetencji i umiejętności partnerów społeczno-gospodarczych realizujących Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski oraz promocja RSI wśród realizatorów strategii w celu lepszego wykorzystania środków z funduszy strukturalnych
z perspektywy finansowej 2007-2013 na działania dotyczące wdrażania Strategii.

283 050

Budowanie konsensusu wokół wizji Innowacyjnej Wielkopolski

Projekt popularyzujący wyniki monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski oraz samą Strategię poprzez konsultacje społeczne.

130 060

Territory Management Methods and Tools

Opracowanie modelu wsparcia samorządów terytorialnych
w zakresie ich działalności dla przedsiębiorczości.

~ 60 000

RIS „Innowacyjna Wielkopolska”

Budowa Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski przy użyciu sprawdzonej w krajach Unii Europejskiej metodologii RIS/RITTS. Proces budowy strategii opierał się na współpracy partnerów społeczno-gospodarczych z regionu wokół wspólnej wizji rozwoju regionu opartego na innowacjach.

~503 440

Triple Helix

Stworzenie modelu skutecznej współpracy dla pobudzenia przedsiębiorczości i innowacji, prowadzącego do osiągnięcia rozwoju ekonomicznego i społecznego poprzez udaną współpracę instytucji naukowych, przedsiębiorstw, administracji oraz instytucji finansowych w poszczególnych regionach partnerskich.

~91 514

Inne

 

Inno(moty)wacje. Promocja otwartych postaw na proces komercjalizacji wiedzy

Projekt uświadamiający pracowników jednostek nauki, na temat praktycznych aspektów działalności badawczej, roli badań
w procesie innowacyjnym.

657 195

Noc Naukowców w Poznaniu 2008, jako odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie społeczeństwa

Ideą Nocy Naukowców jest zachęcenie społeczeństwa europejskiego do poznania środowiska naukowego, przekonania się, że nauka może być łatwa i przyjemna. Podczas tej imprezy naukowcy odchodzą od swych poważnych projektów badawczych, aby wspólnie z publicznością bawić się podczas licznych imprez popularno-naukowych i rozrywkowych.

92 986

Stypendia dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w Wielkopolsce,
z zakresu nauk przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu

Podniesienie poziomu innowacyjności w regionie poprzez wspieranie prac naukowych z dziedzin strategicznych dla gospodarki regionu, prowadzonych przez najzdolniejszych uczestników studiów doktoranckich w Wielkopolsce. Odbiorcami projektu byli uczestnicy studiów doktoranckich w Wielkopolsce. Dzięki realizacji projektu i naciskowi, jaki stawiał na możliwość wykorzystania badań w przemyśle, polepszył się kontakt pomiędzy nauką a przemysłem, a także zwiększył się potencjał do zwiększenia poziomu współpracy między nimi. RPK był koordynatorem projektu.

1 140 000

Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu

Wzmocnienie potencjału i kompetencji ośrodków innowacji oraz kształtowanie dogodnych warunków instytucjonalnych dla poprawy innowacyjności polskiej gospodarki.

1 864 236,6

EuroFairPlay – szkolenie dla młodych wolontariuszy sportowych w zakresie zarządzania i organizacji

Zadanie publiczne „międzynarodowa wymiana młodzieży”. Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju piłkarskiego przez młodzież: 24 uczniów z Polski (Poznań) i 24 uczniów z Ukrainy (Lwów) (wiek 14-16 lat), oraz po 3 opiekunów.

58 190

Promocja innowacyjnych postaw
w Wielkopolsce

Promocja sieciowo zorganizowanej współpracy w Wielkopolsce pomiędzy sferą nauki, biznesu i administracją publiczną.

110 422

Zakup wyposażenia Pracowni Restauracji Książki Biblioteki Uniwersyteckiej
w Poznaniu

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Wspieranie działań muzealnych.
W ramach dotacji MKiDN dofinansowano zakup:

  • maszyny do uzupełniania masą papierową wraz z systemem filtrów wodnych,
  • ręcznych, żeliwnych nożyc introligatorskich.

Dzięki uzyskanej dotacji Biblioteka Uniwersytecka zyskała specjalistyczny sprzęt do prowadzenia prac konserwatorskich, który przyspieszy i unowocześni proces renowacji zbiorów bibliotecznych.

86 521, 54

Rozbudowana kontynuacja projektu „MNiSW 2009-2011”,
w ramach której przewidziano dwie kolejne edycje programu szkoleniowo-doradczego „Pierwszy krok we własny biznes”, audycje radiowe „Koło fortuny” oraz osiem wydań kwartalnych dodatków do wielkopolskiego wydania Gazety Wyborczej.

 757 230
CASI

Projekt „CASI” (Public Participation in Developing a Common Framework for the Assessment and Management of Sustainable Innovation) skupiał się na włączaniu „zwykłych” obywateli w budowanie wizji dla zrównoważonego rozwoju świata. Projekt współfinansowany był ze środków siódmego programu ramowego Unii Europejskiej.

PO-PO-JUTRZE: Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych  W ramach projektu poszukiwaliśmy nowych pomysłów na sprawne, ciekawe i skuteczne metody kształcenia osób dorosłych (tzw. kształcenie ustawiczne). Do projektu zgłosiło się 200 osób, a do etapu preinkubacji wybrano 60 zespołów, z których 32 zakwalifikowały się do inkubacji, czyli cyklu szkoleń mających na celu dopracowanie pomysły do etapu gotowości wejścia na rynek. Efektem projektu było 16 wyróżnionych pomysłów. Więcej o projekcie
DIH – biznesowe zastosowanie koncepcji Learning Factory w procesie rozwoju, ekspansji i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Projekt łącząc najnowszą wiedzę kadry naukowej, doktorantów i studentów, z metodami kreatywnego myślenia, infrastrukturą do zwinnego prototypowania oraz specjalistycznym doradztwem technologicznym i doświadczeniem wdrożeniowym, wypracował metody odpowiadające na konkretne wyzwania przedsiębiorstw w obszarze transformacji cyfrowej. Efektem projektu jest DIH4Future – Hub Innowacji Cyfrowych o zasięgu krajowym posiadający wystandaryzowaną ofertę usług wspierającą proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

 

6 463 938,87