Usługi

Określanie wieku szczątków organicznych metodą akceleratorową (AMS)

Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe oferuje datowanie 14C najnowocześniejszą obecnie techniką akceleratorową (AMS). Jest to pierwsza tego typu jednostka w Europie Środkowo-Wschodniej.

Na czym polega usługa?

Dzięki asymilacji z atmosfery, koncentracja 14C w żyjących organizmach lądowych jest stała. Po obumarciu organizmu, ubytek 14C spowodowany rozpadem promieniotwórczym nie jest dłużej równoważony przez asymilację, i ilość 14C zaczyna maleć.  Porównanie stosunków 14C/12C w próbce obumarłej materii organicznej (Rm) i w atmosferze pozwala na określenie wieku radiowęglowego. Jest to długość czasu, jaki upłynął od momentu obumarcia organizmu do chwili pomiaru. Konwencjonalny wiek radiowęglowy jest określany dzięki porównaniu stosunku 14C/12C w badanej próbce i w standardzie współczesnej biosfery.

Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe przyjmuje próbki naturalne, przetwarza je do postaci grafitu i kieruje do pomiaru. Po uzyskaniu wyniku, wykonuje się obliczenia wieku i przedstawia raport z datowania.

Więcej informacji nt. badania znaleźć można na stronie www.radiocarbon.pl

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

Metoda 14C jest standardową metodą oznaczania wieku zabytków archeologicznych i utworów geologicznych nie starszych niż ok. 50 tys. lat. Odbiorcami oznaczeń wieku 14C są instytucje naukowe z dziedziny archeologii, geologii, geomorfologii, paleoklimatologii, paleobotaniki, historii sztuki itp. Oznaczenia 14C znajdują również zastosowanie w badaniach biochemicznych i w przemyśle spożywczym. Multidyscyplinarny charakter zastosowań sprawia, że każde laboratorium 14C ma charakter środowiskowy.