Usługi

Opinia o innowacyjności

Opinia o innowacyjności to dokument określający, w jakim stopniu zakupiona bądź stworzona przez firmę technologia jest innowacyjna i wpływa na konkurencyjność tej firmy. Bez tego dokumentu przedsiębiorstwo nie może uzyskać ulg podatkowych, czy niektórych form dofinansowania unijnego.

Opinię o innowacyjności może wydawać tylko jednostka naukowa niezależna od przedsiębiorstwa. Poznański Park Naukowo-Technologiczny posiada status jednostki naukowej niezbędny do wystawienia wiążącej opinii o innowacyjności. Wydawane przez nas dokumenty stanowią pełnoprawną podstawę ubiegania się o ulgi podatkowe.

Na czym polega usługa?

Za nową technologię uznaje się, według zapisów ustawy o podatku CIT, wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki prac rozwojowych. Nową technologią w przedsiębiorstwie może być zatem na przykład licencja, prawa do programów komputerowych, prawa z patentu lub wzoru użytkowego czy know-how. Stosowane na świecie krócej niż 5 lat wyniki badań i prac rozwojowych, które umożliwiają wytwarzanie nowych wyrobów lub usług albo udoskonalenie już istniejących, także są zaliczane do nowych technologii.

W przygotowanie opinii zaangażowani się eksperci z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz specjaliści zewnętrzni. W potwierdzeniu innowacyjności w skali globalnej opieramy się na danych z najwyższej jakości płatnych baz patentowych.

Opinia o innowacyjności technologii jest przygotowywana w celu :

  • Skorzystania z tzw. ulgi technologicznej
  • Uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego (np. z funduszy europejskich)
  • Ubiegania się o przyznanie kredytu technologicznego
  • Promocji przedsiębiorstwa

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Opinia o innowacyjności wydana przez niezależną jednostkę naukową (np. taką jak PPNT) jest podstawą do uzyskania zwolnień podatkowych lub finansowania zewnętrznego
  • Wykorzystywane narzędzia umożliwiają przygotowanie rzetelnej opinii, która nie tylko spełnia wymagania ustawodawcy, ale również jest źródłem cennej informacji na temat stopnia innowacyjności stosowanego rozwiązania