Usługi

Doradztwo na potrzeby certyfikacji IOB

Coraz częściej od instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi na rzecz sektora MŚP wymagane są certyfikaty i akredytacje, potwierdzające jakość świadczonych przez nie usług. Nasze doradztwo skierowane jest do parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii przygotowujących się do procesów certyfikacji i akredytacji.

Na czym polega usługa?

Celem usługi jest przystosowanie IOB do standardów obowiązujących tego typu instytucje według wytycznych SOOIPP, PARP. Usługa składa się z dwóch etapów obejmujących proces samooceny IOB oraz doradztwo we wdrażaniu zmian umożliwiających pozytywne przejście procesu certyfikacji.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Certyfikacja i akredytacja przez takie instytucje jak PARP, czy też SOOIPP zwiększa wiarygodność IOB jako dostawcy usług proinnowacyjnych dla firm oraz jako partnera dla instytucji publicznych (w tym uczelni).
  • Akredytacja otwiera także często możliwość świadczenia usług proinnowacyjnych dla MŚP w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE.
  • Nasze doradztwo jest prowadzone przez ekspertów certyfikowanego IOB.