Aktualności

PPNT OTRZYMAŁ KATEGORIĘ NAUKOWĄ B+ W DYSCYPLINIE NAUKI CHEMICZNE!

2022-07-28
Na mocy decyzji, Minister Edukacji i Nauki przyznał Poznańskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kategorię naukową B+ w dyscyplinie nauki chemiczne.

 

 

 

Komisja Ewaluacji Nauki, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, przeprowadziła ewaluację jakości działalności naukowej. Ewaluacja dotyczyła danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, dotyczących działalności PPNT.

Za trzy podstawowe kryteria ewaluacji uznaje się:

  1. poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej,
  2. efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych,
  3. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Komisja dokonała odrębnej oceny działalności naukowej Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w dyscyplinie naukowej nauki chemicznej w każdym z ww. kryteriów. Obok publikacji naukowych, w ocenie poziomu naukowego prowadzonej działalności uwzględniono także przyznane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin. Uwzględniono także 8 komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami a także ponad dwa tysiące usług badawczych, które świadczone są na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, jako jedno z kryteriów ewaluacji, zakładało uwzględnienie:

  • opracowania preparatów w oparciu o niejonowe i silikonowe środki powierzchniowoczynne,
  • opracowanie syntez funkcjonalizowanych polisiloksanów o zaprojektowanych właściwościach użytkowych oraz
  • projektowalne związki chemiczne dla rolnictwa zorientowane na wytwarzanie induktorów odporności o modyfikowalnych właściwościach fizykochemicznych lub biologicznych.

W ocenie Ministra, wynik przeprowadzonej oceny umożliwił przyznanie Poznańskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu kategorii naukowej B+ w dyscyplinie nauki chemiczne.