Aktualności

Realizujemy projekt UrBioFuture

2019-07-09

PPNT realizuje projekt UrBIOfutureRealizujemy projekt UrBioFuture, którego głównym celem  jest zwiększenie konkurencyjności branży biotechnologicznej w Europie. Obejmie on zmiany w systemie kształcenia, dynamiczniejszy rozwój karier, stworzenie nowych programów edukacyjnych i zwiększenie inicjatyw i projektów badawczych. Celem jest spowodowanie, aby Europa była liderem sektora bio-tech!

UrBioFuture skupia się na edukacji w sektorze biotech. W rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie, przemyśle chemicznym oraz energetycznym potrzebni są specjaliści z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, którzy będą mogli objąć nowe stanowiska i sprostać wyzwaniom, jakie pojawiają się na rynku. Niewystarczająca liczba pracowników z wymaganymi kompetencjami powoduje, że te branże nie mogą się rozwijać. Dlatego potrzebne są zmiany w trwających już programach edukacyjnych, tak aby sprostały one wymaganiom rynku i dostarczyły rzetelnie wykształconych kadr. Aby to osiągnąć konieczna jest współpraca między instytucjami edukacyjnymi, badawczymi oraz przemysłem. Chodzi o to, aby dobrze zdiagnozować potrzeby i, przede wszystkim, naprawić istniejące braki i niedoskonałości w kształceniu.

Mapowanie istniejących programów

W ramach projektu UrBioFuture zbierzemy informacje o programach edukacyjnych dla sektora biotechnologii, które są lub były realizowane w Europie. Skupimy się na różnych poziomach kształcenia. W ramach zidentyfikowanych programów określimy luki oraz braki w kształceniu specjalistów. Wyniki tej analizy pozwolą na stworzenie podstawy dla nowych programów, dopasowanych do potrzeb rynku i spełniających jego oczekiwania. Z nowoczesnych szkoleniach wezmą udział specjaliści, aby następnie wykorzystać wiedzę i umiejętności do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów czy też realizacji nowych projektów. Mamy nadzieję, że przełoży się to na wzrost konkurencyjności całej branży biotechnologicznej w Europie

Zadania w projekcie UrBioFuture dzielą się na trzy etapy:

  • Etap 1: Identyfikacja.
    Obejmuje mapowanie programów edukacyjnych dla biotechnologii i zidentyfikowanie braków pomiędzy nimi a wymaganiami rynku. Celem jest stworzenie ogólnego obrazu działań edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia.
  • Etap 2: Interakcja.
    Aby dostarczać kluczowe umiejętności konieczne jest silne partnerstwo pomiędzy środowiskiem przemysłowym a naukowo-badawczym. W ramach projektu zostaną stworzone grupy robocze, w których skład wejdą wszyscy interesariusze (stakeholderzy) branży biotechnologicznej. Celem ich działalności będzie promowanie lepszej i efektywniejszej współpracy, koncentrującej się na potrzebnych umiejętnościach i potencjalnych możliwościach zatrudnienia i rozwoju w sektorze biotechnologicznym.
  • Etap 3: Wdrożenie.
    Po to, aby wdrożyć rezultaty projektu, przeprowadzimy szereg działań komunikacyjnych i informacyjnych. W ich skład wejdzie m.in. organizacja konferencji i warsztatów dla trenerów i studentów, a także promocja do wszystkich zainteresowanych interesariuszy.

Stworzony zostanie również plan działań po projekcie (afterlife), który zapewni większe oddziaływanie wyników na sektor biotechnologiczny w Europie. Projekt ma pokazać korzyści, jakie niesie za sobą międzysektorowa współpraca i jak może ona posłużyć do tworzenia miejsc pracy (green jobs), innowacji i zrównoważonego rozwoju w europejskiej biogospodarce.

Rola PPNT

Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest partnerem projektu UrBioFuture. Odpowiadamy za realizację zadań związanych z weryfikacją przyszłych programów edukacyjnych w sektorze biotechnologicznym. Będziemy też zajmować się określeniem najpilniejszych kompetencyjnych potrzeb branży. Włączymy się również w działania komunikacyjne oraz w przygotowywanie i przeprowadzenie niektórych warsztatów, spotkań i seminariów internetowych. Skorzystamy przy tym z wiedzy ekspertów PPNT zajmujących się na co dzień edukacją na uniwersytetach oraz wspieraniem rozwoju doktorantów.

Więcej o projekcie:

Strona www: https://www.urbiofuture.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/urbiofutureeu/
Twitter: https://twitter.com/UrBIOFuture
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/urbiofuture/

Koorydantor:
Universitat Autonoma de Barcelona (Hiszpania) – https://www.uab.cat/es/

Partnerzy: