Projekty badawcze

Zaawansowane technologie syntezy funkcjonalizowanych silseskwioksanów do zastosowań w materiałach specjalnych. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu PBS.

Systemiczna odporność nabyta (Systemic Acquired Resistance, SAR) roślin przeciwko wirusom: nowe induktory oraz biologiczna i molekularna charakterystyka mechanizmów ich działania. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego. Projekt realizowany w konsorcjum (Liderem Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Projekt dofinansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Nietoksyczne mieszaniny eutektyczne jako alternatywne środowisko dla reakcji z udziałem enzymów i mikroorganizmów. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Wytwarzanie i optymalizacja komponentów fotonicznych za pomocą wiązki elektronowej i jonowej poprzez polimeryzację cieczy jonowych. projekt realizowany w konsorcjum z Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Wpływ struktury induktorów odporności roślin na ich skuteczność biologiczną. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Preludium 10.

Nowa generacja fungicydów o zminimalizowanym występowaniu w pyłku kwiatowym i obniżonej dostępności dla pszczół. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Preludium 10.

Projekt PATENT BH – Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na rynkach międzynarodowych dla innowacyjnego środka ochrony roślin działającego jako induktor odporności roślin. Projekt ma na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej dla wynalazku Projekt dofinansowany przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 2.3.4.
(więcej informacji o projekcie)

Projekt MULTIKOMP – Innowacyjne, wielofunkcyjne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych. Celem projektu jest opracowanie materiałów kompozytowych do bezzałogowych jednostek pływających, latających oraz lądowych, które podniosą możliwości bojowe Sił Zbrojnych RP. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie, jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami. Projekt realizowany w ramach programu Team Tech Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków EFRR w ramach POIR.
(więcej informacji o projekcie)