Projekty badawcze

Zaawansowane technologie syntezy funkcjonalizowanych silseskwioksanów do zastosowań w materiałach specjalnych. 

Wysokorozdzielcza litografia optyczna i elektronowa przy użyciu rezystów na bazie cieczy jonowych Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego. Projekt realizowany w konsorcjum (Liderem Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Projekt dofinansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Nietoksyczne mieszaniny eutektyczne jako alternatywne środowisko dla reakcji z udziałem enzymów i mikroorganizmów. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Nietoksyczne mieszaniny eutektyczne jako alternatywne środowisko dla reakcji z udziałem enzymów i mikroorganizmów. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Wielofunkcyjne układy kompozytowe na bazie żywic epoksydowych z cieczami jonowymi, jako inicjatorami procesu sieciowania. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Sonata BIS.

Pochodne krzemoorganiczne, zawierające grupy fosforanowe i aminofosforanowe jako nowe środki zmniejszające palność dla tekstyliów. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Projekt PATENT BH – Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na rynkach międzynarodowych dla innowacyjnego środka ochrony roślin działającego jako induktor odporności roślin. Projekt ma na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej dla wynalazku Projekt dofinansowany przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 2.3.4.
(więcej informacji o projekcie)

Synteza i charakterystyka materiałów o zdefiniowanych właściwościach powierzchniowych. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie, jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami. Projekt realizowany w ramach programu Team Tech Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków EFRR w ramach POIR.
(więcej informacji o projekcie)

Badanie wpływu dodatku czynnika anty-stresowego na obniżenie fitotoksycznego efektu wywołanego poprzez podanie induktora odporności roślinie. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM.

Materiały SILP na bazie kompozytów tlenkowych i ligniny jako nowe układy kataliczne w reakcji hydrosililowania. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM.

Cyrkulacja wody morskiej i solanek w basenie przedkarpackim podczas miocenu – rekonstrukcja przy użyciu izotopów neodymu. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM.