OWU

Ogólne warunki świadczenia usług laboratoryjnych

wykonywanych przez Fundację im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wersja aktualna na dzień 21.11.2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki znajdują zastosowanie do świadczenia Usług laboratoryjnych w dziedzinach: chemii, biotechnologii, pobierania próbek przez Zespół Usług Badawczych Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu działający w ramach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
 2. OWU stanowią integralną część Umowy o Usługi Badawcze zawartej z Klientem w wyniku podpisania przez strony Karty Zlecenia opisującej Usługi, których wykonanie Klient zleca Fundacji.
 3. OWU udostępniane są Klientowi przed zawarciem Umowy o Usługi Badawcze w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z ich treścią.

2. DEFINICJE

 1. Postanowienia sformułowane w OWU i w Karcie Zlecenia – pisane dużą literą mają znaczenie sformułowane poniżej:
  • Aparatura – sprzęt badawczy, pomocniczy oraz analityczno-pomiarowy służący do wykonywania badań laboratoryjnych oraz aparatura przenośna do dokonywania pomiarów w terenie.
  • Dzień roboczy – wszystkie dni w roku kalendarzowym, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót;
  • Fundacja lub FUAM – Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-612), przy ul. Rubież 46, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052045, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 781-00-02-075;
  • Karta Zlecenia – stosowany przez Fundację wzorzec umowy o świadczenie usług badawczych, w którym Strony definiują zakres zlecanych badań, szczegółowe warunki współpracy przy realizacji badań oraz warunki wynagrodzenia Fundacji; wzorzec Karty Zlecenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych OWU;
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z FUAM umowę o świadczenie Usług na podstawie Karty Zlecenia;
  • Laboratorium – pomieszczenia laboratoryjne zlokalizowane w budynku przy ul. Rubież 46 H w Poznaniu;
  • OWU lub Ogólne Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Laboratoryjnych;
  • Protokół – protokół przyjęcia lub odmowy przyjęcia próbek, w którym ZUB potwierdza przyjęcie próbek albo oświadcza o odmowie przyjęcia próbek ze względu na okoliczności opisane w OWU;
  • Strony – strony umowy o świadczenie usług badawczych – Fundacja i Klient;
  • Usługi – zakres usług, które mogą być świadczone przez ZUB z wykorzystaniem Laboratorium i Aparatury –opisane w Karcie Zlecenia.
  • Umowa o Usługi Badawcze – umowa o świadczenie Usług, zawarta poprzez prawidłowe wypełnienie i podpisanie przez obie Strony Karty Zlecenia;
  • ZUBZespół Usług Badawczych – wydzielona w ramach Fundacji wewnętrzna struktura organizacyjna obejmująca zespół osób, Laboratorium i Aparaturę, świadcząca usługi badawcze na podstawie Karty Zlecenia;

3. OŚWIADCZENIA

 1. Fundacja oświadcza, że jest właścicielem Laboratorium oraz Aparatury stosowanej w Laboratorium, a nadto, że osoby zatrudnione w ramach ZUB posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w świadczeniu Usług, przy czym Fundacja zastrzega sobie możliwość podzlecania wykonania skonkretyzowanej Usługi objętej zleceniem osobie trzeciej, której kwalifikacji będą pozwalały na należyte wykonanie zlecenia.
 2. Usługi świadczone są w oparciu o normy, procedury badawcze, zwyczaje, posiadaną specjalistyczną wiedzę, odpowiednią Aparaturę.
 3. Klient oświadcza, że materiał badawczy, który przedstawia do badania posiada zgodnie z prawem

4. PRZEDMIOT UMOWY O USŁUGI BADAWCZE

 1. Na podstawie Umowy o Usługi Badawcze Fundacja zobowiązuje się do wykonania Usługi określonej w Karcie Zlecenia, w terminie w niej określonym, a Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Fundacji wynagrodzenia w niej wskazanego.
 2. Usługi polegają w szczególności na wykonywaniu badań i analiz laboratoryjnych, pobieraniu próbek, pomiarach i podobnych czynnościach, jak również na przygotowywaniu raportów lub sprawozdań z przeprowadzonych badań i analiz, w ramach których opisywane są wyniki badań i analiz rozumiane jako parametry stwierdzone w czasie i miejscu świadczenia Usługi. Metody i sposób świadczenia skonkretyzowanej Usługi uzgadnia się z Klientem opierając się na jego potrzebach, co znajduje odzwierciedlenie w Karcie Zlecenia.

5. ZAWARCIE UMOWY O USŁUGI BADAWCZE

 1. W celu każdorazowego zlecenia świadczenia przez ZUB Usług na rzecz Klienta Strony zawierają Umowę o Usługi Badawcze. OWU stanowią integralną część tak zawartej umowy.
 2. Umowa o Usługi Badawcze może zostać zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i w formie dokumentowej – elektronicznie. W przypadku zawierania Umowy o Usługi Badawcze w formie dokumentowej, dokumenty wymagane dla zawarcia Umowy o Usługi Badawcze dostarczane będą drugiej Stronie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazane przez Strony adresy poczty elektronicznej i będą utrwalone w formie pliku komputerowego zapisanego w formacie PDF.
 3. Umowa o Usługi Badawcze zawierana jest po uzgodnieniu przez Strony istotnych warunków umowy, z zastosowaniem następującej procedury:
  • (a)wypełnienie przez Klienta w odpowiedniej części Karty Zlecenia, podpisanie jej na znak zawarcia Umowy o Usługi Badawcze i dostarczenie jej Fundacji,
  • (b) wypełnienie przez Fundację w odpowiedniej części Karty Zlecenia dostarczonej przez Klienta, podpisanie jej na znak zawarcia Umowy o Usługi Badawcze i dostarczenie Klientowi.
 4. Momentem zawarcia danej Umowy o Usługi Badawcze jest chwila doręczenia Klientowi Karty Zlecenia podpisanej przez Fundację.
 5. W przypadku, gdy Strony w treści Umowy o Usługi Badawcze uzgodnią, iż wynagrodzenie z tytułu Umowy o Usługi Badawcze płatne będzie na podstawie faktury pro-forma, warunkiem zawieszającym Umowy o Usługi Badawcze jest uiszczenie przez Klienta opłaty wskazanej w fakturze pro-forma odnoszącej się do zlecanej przez Klienta Usługi, która to faktura pro-forma przekazywana jest Klientowi wraz z wypełnioną przez Fundację Kartą Zlecenia.

6. WYKONANIE UMOWY O USŁUGI BADAWCZE

 1. Warunkiem dla wykonania Usługi jest:
  • (a)dostarczenie przez Klienta do ZUB próbki materiału, który ma zostać poddany badaniu, oraz
  • (b) przyjęcie próbki przez ZUB (chyba że Usługa zostanie wykonana przy zastosowaniu Aparatury przenośnej), oraz
  • (c) dokonanie płatności za wykonanie Usługi na podstawie wystawionej przez Fundację faktury pro-forma, jeżeli Strony tak postanowią w treści Karty Zlecenia.
 2. W przypadku, gdy Klient przed zawarciem Umowy o Usługi Badawcze przesyła do ZUB próbkę materiału, który ma zostać poddany badaniu, Klient przyjmuje do wiadomości, że ZUB może odmówić zawarcia Umowy o Usługi Badawcze i w takim przypadku Klient zobowiązuje się pokryć koszty przechowania próbki do czasu jej odbioru lub utylizacji, o czym mowa w postanowieniach 8.04 – 8.06 poniżej.
 3. W przypadku wykonania Usługi przy zastosowaniu Aparatury przenośnej członek ZUB pobierze próbkę w miejscu wykonania Usługi w terminie ustalonym przez Strony w Umowie o Usługi Badawcze.
 4. Termin realizacji Usługi wskazany jest w Karcie Zlecenia. Strony mogą dokonać modyfikacji terminu realizacji Usługi w formie elektronicznej.
 5. W zakresie nieopisanym w Karcie Zlecenia – do świadczenia Usług na jej podstawie zastosowanie znajdują niniejsze Ogólne Warunki.

7. ODMOWA WYKONANIA USŁUGI I ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ FUNDACJĘ

 1. ZUB może odmówić wykonania Usługi w przypadku, gdy materiał badawczy dostarczony przez Klienta:
  • (a) nie może zostać zbadany przez ZUB przy wykorzystaniu posiadanej Aparatury,
  • (b) może uszkodzić Aparaturę,
  • (c) przedstawia zagrożenie dla życia lub zdrowia personelu ZUB lub osób trzecich,
  • (d) stanowi substancję, której posiadanie jest zabronione lub zagrożone odpowiedzialnością karną, odpowiedzialnością za wykroczenie lub administracyjną na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub co do której istnieją uzasadnione podejrzenia, że może stanowić taką substancję.
 2. W przypadku, o którym mowa w postanowieniu 7.01 powyżej:
  • (a) gdy próbka została dostarczona do Fundacji przed zawarciem umowy w postaci Karty Zlecenia – Fundacja odmawia zawarcia takiej umowy składając stosowne oświadczenie w Protokole, który zostaje następnie dostarczony do Klienta; albo
  • (b) gdy próbka została dostarczona do Fundacji już po zawarciu umowy w postaci Karty Zlecenia, Fundacji przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Klienta próbek do badania; w przypadku przekazania za pośrednictwem poczty lub kuriera, lub w inny – nieosobisty sposób, termin liczony jest od dnia otrzymania próbek przez FUAM.
 3. Fundacja dokona analizy możliwości badania próbki w celu oceny dopuszczalności próbki do wykonania Usługi wskazanej w Karcie Zlecenia przez Klienta.
 4. W celu odstąpienia od Umowy Fundacja składa Klientowi oświadczenie o odstąpieniu z podaniem przyczyn odstąpienia, przy czym oświadczenie to zawarte jest w Protokole (oświadczeniem tym jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w Protokole). Fundacja składa ww. oświadczenie w formie pisemnej – przekazując je Klientowi pocztą, bądź w formie skanu utrwalonego w formie pliku komputerowego zapisanego w formacie PDF wysłanego za pomocą wiadomości e-mail, lub osobiście.
 5. W przypadku, o którym mowa w postanowieniu 7.01 lit. (d) powyżej Fundacja niezwłocznie zawiadomi właściwe organy państwowe o przekazaniu Fundacji przez Klienta substancji, o której mowa w tym postanowieniu oraz przekaże przedmiotowy materiał badawczy tym organom. Przekazanie substancji, o której mowa w postanowieniu 7.01 lit. (d) powyżej właściwym organom nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Fundacji UAM.

8. ODBIÓR MATERIAŁU BADAWCZEGO

 1. Odbiór materiału badawczego po zrealizowaniu Usługi następuje w terminie i sposób uzgodniony w Umowie o Usługi Badawcze.
 2. Odbiór materiału badawczego lub jego przekazanie Klientowi, w przypadku, o którym mowa w postanowieniu 8.01 powyżej, a także w sytuacji opisanej w postanowieniu 6.02 lub 7.02 powyżej, z zastrzeżeniem postanowienia 7.05 powyżej, następuje na koszt Klienta.
 3. W przypadku, gdy Strony nie uzgodniły sposobu odbioru materiału badawczego, z zastrzeżeniem postanowienia 7.05 powyżej, materiał badawczy pozostaje udostępniony do odbioru w miejscu wskazanym przez Fundację przez okres 14 (czternastu) dni liczonych odpowiednio od daty:
  • (a) otrzymania sprawozdania z badań w przypadku wykonania Usługi,
  • (b) od daty otrzymania próbki przez Fundację w sytuacji opisanej w postanowieniu 6.02 powyżej,
  • (c) od daty odmowy zawarcia umowy lub odstąpienia od umowy w sytuacji opisanej w postanowieniu 7.02 powyżej.
 4. Po upływie okresu, o którym mowa w postanowieniu 8.01 powyżej lub postanowieniu 8.03 powyżej materiał badawczy przekazywany jest do utylizacji na koszt Klienta. Klient zawierając Umowę o Usługi Badawcze, bądź przekazując próbkę do ZUB przed zawarciem umowy w formie Karty Zlecenia, zgadza się na obciążenie go kosztami utylizacji w przypadku braku odbioru próbki w terminie lub nieuzgodnienia innego sposobu odbioru materiału badawczego.
 5. Koszt utylizacji wynosi 16,00 zł netto za każdy kilogram materiału poddanego utylizacji.
 6. Fundacja może również obciążyć Klienta kosztami przechowania materiału badawczego do czasu jego odbioru w terminie innym, niż wskazany w postanowieniu 8.01 lub 8.03 powyżej lub do czasu jego utylizacji, zgodnie ze stawką opłaty za przechowanie wynoszącą 50,00 zł netto za każdy rozpoczęty dzień przechowania.

9. WYNAGRODZENIE

 1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Usługi wskazane jest w Karcie Zlecenia.
 2. W zależności od uzgodnień Stron, wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury pro-forma przekazywanej Klientowi wraz z przygotowaną Kartą Zlecenia lub faktury VAT w terminie wskazanym w fakturze VAT. Płatność następuje na rachunek bankowy Fundacji – wskazany w odpowiedniej fakturze.
 3. W przypadku uzgodnienia płatności na podstawie faktury pro-forma, Fundacja, po wykonaniu Usługi wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT.

10. POUFNOŚĆ

 1. W trakcie wykonywania Usługi, a także w okresie 5 (słownie: pięć) lat, licząc od daty wykonania Usługi, Klient zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji związanych z działalnością przedsiębiorstwa Fundacji, do których dostęp uzyskał w związku z realizacją Umowy o Usługi Badawcze.
 2. Przez informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej rozumieć należy wszelkie nieujawnione do publicznej wiadomości informacje o prowadzonych przez Fundację sprawach, dane dotyczące kontrahentów Fundacji, informacje handlowe lub organizacyjne, jak również wszelkie inne informacje, których ujawnienie mogłoby narazić Fundację lub jej kontrahentów na szkodę, utratę dobrego imienia lub utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności.
 3. Wiadomości stanowiące tajemnicę mogą być wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, a także zawarte w urządzeniu lub jakimkolwiek innym przedmiocie, bądź wyrażone w jakikolwiek mechaniczny lub elektroniczny sposób.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy dana informacja stanowi tajemnicę, Klient zobowiązany jest zwrócić się na piśmie do Fundacji z prośbą o wyjaśnienie takiej wątpliwości.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Fundacja odpowiada wyłącznie za prawidłowe wykonanie zleconej Usługi. W szczególności Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie wyników badań laboratoryjnych przez Klienta, w tym za zastosowanie nieprawidłowe.
 2. Odpowiedzialność Fundacji wobec Klienta z tytułu wyrządzonej szkody w związku z wykonywaniem przez Fundację Usługi na podstawie OWU ograniczona jest do kwoty 100 000 złotych. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania do odpowiedzialności za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną przez ruch prowadzonego przez Fundację przedsiębiorstwa (art. 435 Kodeksu cywilnego), ani odpowiedzialności samoistnego posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody (art. 436 Kodeksu cywilnego).

12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wniesienie reklamacji dotyczącej wykonania Usługi przez Fundację przysługuje Klientowi w terminie 14 dni od dnia odebrania wyników badań. 14–dniowy termin będzie uważany za zachowany, jeżeli reklamacja w tym terminie zostanie doręczona do siedziby Fundacji lub wysłana na adres e-mail: zub@ppnt.poznan.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, w tym w szczególności adres korespondencyjny Klienta, dokładne oznaczenie reklamowanej usługi (w tym przede wszystkim przedmiot usługi oraz datę wykonania) oraz uzasadnienie podstaw reklamacji.
 3. Fundacja ustosunkuje się do zastrzeżenia Klienta w terminie 14 dni od dnia doręczenia zastrzeżenia. 14 – dniowy termin będzie uważany za zachowany, jeżeli Fundacja w tym terminie nada na placówce pocztowej odpowiedź na reklamację lub wyślę wiadomość e-mail do Klienta na adres e-mail wskazany w Karcie Zlecenia.

13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC KONSUMENTÓW

 1. W przypadku Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683; dalej UPN), gdy Umowa o Usługi Badawcze zostaje zawarta poza siedzibą Fundacji, Usługa wykonywana jest przez FUAM w oparciu o zgodę konsumenta wyrażoną w Karcie Zlecenia, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez FUAM utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Klientowi, który nie jest konsumentem w rozumieniu UPN, nie przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja może modyfikować OWU. Zmiany wprowadzane w OWU przez Fundację nie dotyczą Umów o Usługi Badawcze zawartych przed wprowadzeniem zmodyfikowanych OWU w życie. Klienta obowiązują zatem OWU w wersji, w której zostały mu przedstawione przed zawarciem Umowy o Usługi Badawcze.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających na tle wykonywania niniejszego stosunku prawnego będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji, a w przypadku Klienta będącego konsumentem w rozumieniu UPN, sąd powszechny właściwy dla pozwanego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w OWU zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa.

Pobierz >>> plik OWU w formacie PDF