Blog

Dr Andrea Szpecht

Dr Andrea Szpecht w 2021 roku uzyskała tytuł doktora nauk chemicznych, a promotorem jej pracy był prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski. Swoją pracę naukowo-badawczą rozpoczęła w PPNT w 2016 roku, zajmując się tematyką syntezy cieczy jonowych, badaniem właściwości fizykochemicznych otrzymanych soli, charakterystyką ich czystości z wykorzystaniem chromatografii jonowej (IC) oraz aplikacji tych związków. Jej główne obszary zainteresowań naukowych skupiają się wokół nienasyconych cieczy jonowych oraz możliwości ich aplikacji w fotonice (otrzymywanie płaskich planarnych struktur fotonicznych z wykorzystaniem wiązki elektronów o wysokiej rozdzielczości oraz polimeryzacja przy pomocy promieniowania UV lub temperatury). Obecnie w PPNT zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. badań naukowych, kontynuuje swoją tematykę badawczą z doktoratu, pracując jako post-Doc w projekcie (Wysokorozdzielcza litografia optyczna i elektronowa przy użyciu rezystów na bazie cieczy jonowych – OPUS 2019/35/B/ST8/03736).

Lista artykułów

Co kryją w sobie skorupki jajek?