Blog

Badanie stanu techniki i inne analizy patentowe czyli krótko o „szybkiej ścieżce” do pieniędzy z NCBiR

2016-12-19

Ponad 1200 złożonych wniosków i tylko niecałe 90 przeznaczonych do dofinansowania. Wyniki dotychczasowych edycji i etapów konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach poddziałania PO IR 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (tzw. „szybka ścieżka”), pozwalają na wyciągnięcie dwóch podstawowych wniosków: Po pierwsze przedsiębiorcy wciąż odczuwają potrzebę ubiegania się o dofinansowanie swoich projektów i nie odstraszają ich wymagające warunki tego konkursu. Po drugie – konkurencja jest spora, środki przeznaczone na dofinansowanie ograniczone i prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania relatywnie niskie. Ale nie niemożliwe.

Regulamin konkursu oraz kryteria oceny projektów nie pozostawiają złudzeń, że chodzi o „proste” dotacje mające na celu sfinansowanie zakupu środków trwałych dla potrzeb firmy. Tylko projekty w największym stopniu przyczyniające się do realizacji celów PO IR mają szansę na dofinansowanie. Planowane w projekcie badania mają przyczynić się do powstania innowacyjnej technologii, która odniesie powodzenie na konkurencyjnym rynku. Jak więc zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania?

Analiza stanu techniki

NCBiR ogłaszając konkurs wymaga od wnioskodawców przedłożenia wyników analizy badania stanu techniki. Stan techniki to pojęcie opisane w ustawie Prawo Własności Przemysłowej (art. 25 ust. 2 i ust. 3) i oznacza „(…)wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.” Wg. ustawy wynalazek uznaje się za nowy tylko w przypadku gdy nie jest on częścią obecnego stanu techniki. Wyniki analizy badania stanu techniki należy zamieścić w części 4. wniosku o dofinansowanie „Wdrożenie wyników projektu”, a dokładnie w części, w której wnioskodawcy mają wykazać brak barier we wdrożeniu /skomercjalizowaniu rezultatów prac B+R. Wymóg ten dokładniej opisano w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie gdzie stwierdzono, że wnioskodawca ma przedstawić analizę, w której udowodni, że jego pomysł nie naruszy praw własności intelektualnej innych podmiotów już funkcjonujących na rynku. NCBiR wymaga wręcz podania konkretnej informacji „kiedy prowadzone były analizy, w jakich bazach, po jakich słowach kluczowych, z jakim wynikiem”.

Wymóg przeprowadzenia takiej analizy może wydawać się wnioskodawcom niepotrzebny, wszak celem ich projektów jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, których wynikiem będzie powstanie nowych, innowacyjnych technologii, dotychczas nieistniejących. Nie zapominajmy jednak, że technologie te będą funkcjonowały na konkurencyjnym rynku, na którym mogą istnieć już rozwiązania substytucyjne, a NCBiR chce mieć pewność, że wspiera projekty o największym prawdopodobieństwie realizacji.

Więcej na temat  badanie stanu techniki

Patent Landscape i Freedom to Operate

Poznański Park Naukowo-Technologiczny wspiera na co dzień swoich klientów poprzez dostarczanie zaawansowanych analiz patentowych i w tym celu opracował dwie usługi – analizę Patent Landscape i analizę Freedom to Operate. Ta druga analiza spełnia wszelkie przesłanki analizy badania stanu techniki i jej wyniki mogą zostać użyte przy wypełnianiu wniosku w ramach „szybkiej ścieżki”. PPNT jest subskrybentem jednej z najlepszych na świecie baz patentowych „Thomson Innovation” firmy Reuters, która pozwala na dokonywanie najbardziej zaawansowanych analiz czy to po słowach kluczowych lub po kodach branżowych IPC. Z kolei analiza Patent Landscape daje szerszy obraz rynku, na którym ma funkcjonować dana technologia poprzez analizę ogólnych trendów patentowania podobnych rozwiązań. Obie wyżej opisane analizy mogą stanowić wkład nie tylko do opisanej wyżej części 4. wniosku ale również do innych, w których wnioskodawcy muszą opisać konkurencyjne rozwiązania, opisać nowość swojego rozwiązania i nowe cechy i funkcjonalności rezultatów projektu, zwłaszcza w odniesieniu do konkurencyjnych rozwiązań. Eksperci NCBiR oceniający wniosek są najczęściej ekspertami z danej dziedziny i ukazanie im świadomości wnioskodawcy odnośnie istnienia konkurencyjnych rozwiązań wraz z wnioskami analiz patentowych może z pewnością przyczynić się do lepszego postrzegania przez nich całego wniosku projektowego.

Więcej na temat:

analiza patent landscape

freedom to operate

POIR

Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój (POIR) to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Dzięki niemu dofinansowanie m.in. na  wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskują naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdują praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do przemysłu” – to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji nowatorskich produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych aż po ich komercjalizację. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzeci już w tym roku konkurs w ramach poddziałania PO IR 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” z pulą środków na dofinansowanie projektów w wysokości 750.000.000 PLN. Jest więc o co walczyć, a Poznański Park Naukowo-Technologiczny może być partnerem dla wszystkich chętnych ubiegających się o dofinansowanie.

Grzegorz Cieśla

Starszy konsultant ds. Innowacji i Transferu Technologii w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym

Pracownik PPNT od 2005 roku. Od 2009 roku zajmuje się transferem technologii oraz współpracą bezpośrednią głównie pomiędzy przedsiębiorstwami i przedstawicielami nauki.

Kierownik lokalnego ośrodka sieci Enterprise Europe Network, której celem jest pomoc firmom w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności na rynku międzynarodowym oraz w procesie międzynarodowego transferu technologii, innowacji i wiedzy.

Absolwent podyplomowych studiów Master of Science In Science and Technology Commercialization – rocznego podyplomowego studium komercjalizacji technologii i wyników badań naukowych na Uniwersytecie Łódzkim / The University of Texas at Austin.

Absolwent programu stażowego TOP 500 Innovators dla najlepszych naukowców oraz specjalistów ds. transferu technologii. W ramach tego konkursu miał okazję przejść 2 miesięczny staż na Uniwersytecie Stanforda, gdzie poszerzył swoją wiedzę w zakresie komercjalizacji.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, wykonywaniem analiz rynkowych oraz strategicznych, a także analiz otoczenia patentowego.

grzegorz.ciesla@ppnt.poznan.pl