Blog

Fundusze dla innowacyjnych firm – skąd je brać?

2017-09-21

Firmy, które chcą się prężnie rozwijać mogą skorzystać z dofinansowań unijnych ułatwiających realizację ambitnych planów. Możliwości jest wiele. Jak się w nich odnaleźć?

Przedstawiam krótki spis poszczególnych narzędzi finansowania, grupując programy wspierające na trzy kategorie: dotacje na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, na zakup usług doradczych oraz na inwestycje.

Prace B+R mogą być sfinansowane w ramach konkursów przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW). Na projekty o wartościowo dużej skali (projekty wielomilionowe) wsparcia powinniśmy szukać raczej w konkursach ogólnopolskich (np. „Szybka ścieżka”, która jest najpopularniejszym działaniem NCBiR umożliwiający finansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych; nabór wniosków trwa do końca 2017 r.) Grant można przeznaczyć na prace badawczo-rozwojowe (m.in. koszty personelu, amortyzacja urządzeń wykorzystywanych w procesie badawczym, koszty materiałów). W przypadku projektów wpisujących się w jedną z Wielkopolskich Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji warto zainteresować się ofertą UMWW, Działaniem 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”. W obu przypadkach o dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno firmy z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.

Firmy, które nie mają zasobów do prowadzenia samodzielnie prac B+R lub wymagają wsparcia w zakresie opracowania nowych rozwiązań, mogą zlecić je jednostkom naukowym. Dofinansowanie na poziomie 85% jest dostępne w ramach programu „Bony na innowacje dla MŚP” wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Do współpracy można zaprosić uczelnię lub Poznański Park Naukowo-Technologiczny, który również posiada status jednostki naukowej oraz, co ważne, doświadczenie we współpracy z biznesem.

Finansowanie usług doradczych

Wsparcie na zakup usług doradczych / eksperckich oferuje program „Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP”. Umożliwia on zakup usług wspierających wdrożenie innowacji, takich jak analizy czy ekspertyzy. Dofinansowaniu do kwoty 1 mln zł podlegać mogą również koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (np. zakup maszyn i urządzeń).

Inwestycje – jak je sfinansować?

PARP prowadzi również program inwestycyjny: „Badania na rynek”. Dofinansowanie są w nim inwestycje, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Inna możliwość to pozyskanie dofinansowania z programu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego: „Kredyt na innowacje technologiczne”. Ma on charakter dotacyjny i umożliwia otrzymanie wsparcia do 6 mln zł! Jego celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności MŚP poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych lub nabytych prac B+R.

Dotacje są najchętniej wykorzystywanym instrumentem wsparcia. Alternatywą dla nich są preferencyjnie pożyczki na cele inwestycyjne udzielane w ramach Inicjatywy JEREMIE 2. To rozwiązanie dla mikro, małych i średnich firm (w tym startupów). Preferencje polegają na niskim oprocentowaniu oraz mniejszych wymogach merytorycznych niż w przypadku dotacji. Plusem jest też krótki czas oceny wniosku, zazwyczaj do 30 dni.

Ciekawym rozwiązaniem jest również Instrument MŚP dostępny w ramach Horyzontu 2020, o którym wkrótce również napiszemy na parkowym blogu.

Bartłomiej Walczak

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Zarządzania i Marketingu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla firm, opracowywania dokumentacji biznesowej, strategii rozwoju i studiów wykonalności. W latach 2000 -2016, z kilkuletnią przerwą, pracował jako konsultant w Łódzkiej Agencji Rozwoju regionalnego, największej instytucji otoczenia biznesu w tamtym regionie, gdzie m.in. należał na do zespołów oceniających projekty inwestycyjne i doradcze wdrażanie przez PARP).
Uczestnik (słuchacz i prelegent) kilkudziesięciu spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji poświęconych tematyce funduszy UE, przedsiębiorczości i innowacyjności.
W PPNT od czerwca 2017r. aktywnie doradza firmom w zakresie możliwości pozyskania finansowania na projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe, wdrażane na poziomie krajowym i regionalnym.