Blog

O zgodności projektu z zasadami 6R

2023-01-30
W ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorstw i konsumentów dostrzega znaczenie zrównoważonego rozwoju, a w konsekwencji –  dąży do wprowadzenia proekologicznych praktyk do swoich działań. W artykule poruszamy zagadnienie kryteriów „6R”, zgodnie z którymi przedsiębiorcy będą zobowiązani realizować projekty unijne.

 

 

 

 

 

Omawiane kryteria są o tyle istotne, że pomagają w projektowaniu i realizowaniu bardziej zrównoważonych projektów i działań, które mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko i zasoby naturalne. Ich wprowadzenie i stosowanie w różnych dziedzinach umożliwia bardziej zrównoważony i odpowiedzialny rozwój na skalę globalną.

Wśród zasad „6R” wyszczególniamy:

  1. Refuse (odmów), oznaczające rezygnację z użycia materiałów i innych produktów, które nie nadają się do ponownego użycia.
  2. Reduce (ogranicz), które polega na zmniejszaniu zużycia zasobów odnawialnych i nieodnawialnych oraz materiałów i substancji poprzez zastosowanie odpowiednich działań, np. technologicznych.
  3. Reuse (używaj ponownie) odnosi się natomiast do ponownego używania produktów, zamiast ich wyrzucania i zastępowania nowymi.
  4. Recover (naprawiaj) umożliwia odzyskiwanie surowców z odpadów, aby ponownie je wykorzystać; zasada ta oznacza wprowadzenie w ramach projektu takich rozwiązań, które umożliwiają naprawę i ponowne użycie produktów bez szkody dla jakości i bezpieczeństwa.
  5. Recycle (oddaj do recyklingu) oznacza natomiast ponowne wykorzystanie surowców i produktów, w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko.
  6. Rethink (zastanów się co możesz zrobić lepiej), jako ostatnia z zasad „6R”, odnosi się do ponownej analizy nawyków i tego, jaki jest ich wpływ na środowisko. W kontekście projektu zasada ta oznacza, że każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów powinien takie działania zaprojektować i zaplanować, aby zapobiec powstawaniu odpadów (lub w znacznym stopniu je ograniczyć).

W realizacji projektów kryteria „6R” stanowią ważny element podejścia zrównoważonego rozwoju i służą jako wytyczne do tworzenia projektów, które są przyjazne dla środowiska i nie powodują negatywnych skutków dla jego zdrowia. Uwzględnienie powyższych zasad pomaga chronić środowisko i zapobiegać jego degradacji, a także zwiększa świadomość naszego wpływu na środowisko i pozwala działać przedsiębiorstwom i instytucjom w bardziej zrównoważony sposób.

Zastosowanie kryteriów „R6” w realizacji projektów pozwala na osiągnięcie bardziej zrównoważonego i środowiskowo odpowiedzialnego rozwoju, a także zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w kwestii ochrony środowiska.

Realizacja projektów zgodnie z kryteriami „R6” może stanowić wyzwanie dla przedsiębiorców, ale jednocześnie może przynieść korzyści, takie jak poprawa wizerunku i zaufania klientów, zwiększenie efektywności i oszczędności w dłuższej perspektywie oraz przyspieszenie transformacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Aby przedsiębiorcy mogli efektywnie realizować projekty, muszą zainwestować w rozwijanie swoich zasobów i kompetencji, takich jak edukacja i szkolenie, opracowywanie polityki i planów działania, monitorowanie i raportowanie, współpraca z dostawcami i partnerami.

Mimo wyzwań, coraz więcej przedsiębiorstw widzi korzyści z realizacji projektów zgodnie z kryteriami „R6” i dostosowuje swoje działania w kierunku bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju.

W pierwszej części opublikowanego artykułu skupiliśmy się na przedstawieniu trzech pierwszych zasad.

Pierwszą z nich jest „refuse”, które oznacza odrzucanie, odmawianie i unikanie wszelkich działań, produktów i usług, które nie są potrzebne, nieodpowiednie lub szkodliwe dla środowiska. Celem tej zasady jest zmniejszenie ilości odpadów, zużycia surowców i emisji zanieczyszczeń poprzez unikanie produkcji i konsumpcji niepotrzebnych rzeczy.

Aby przestrzegać tej zasady, przedsiębiorstwa i konsumenci powinni świadomie wybierać produkty i usługi, które są niezbędne, trwałe i odpowiednie dla ich potrzeb, a także unikać zakupu rzeczy, które są tymczasowe, niepotrzebne lub szkodliwe dla środowiska. Wiele firm stosuje również strategie zmniejszania ilości opakowań i promowania produktów wielokrotnego użytku, aby zmniejszyć ilość odpadów i surowców wytwarzanych w procesie produkcji i konsumpcji.

Istotą zasady „refuse” jest ograniczenie ilości produkcji i konsumpcji rzeczy, które są niepotrzebne, nieodpowiednie lub szkodliwe dla środowiska. Celem tej zasady jest zredukowanie marnowania surowców, energii i emisji zanieczyszczeń, które są powiązane z produkcją i konsumpcją takich rzeczy. Co więcej, wymagana jest świadomość i odpowiedzialność ze strony przedsiębiorstw i konsumentów, aby unikać produkcji i konsumpcji rzeczy, które nie są potrzebne i wybierać te, które są trwałe, odpowiednie i niezbędne dla ich potrzeb. W ten sposób można zredukować ilość odpadów i surowców, które są wykorzystywane i marnowane, a także zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

Zasada „reduce” koncentruje się na zmniejszaniu ilości surowców, energii i zanieczyszczeń, które są zużywane w procesie produkcji i konsumpcji. Jej celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i ograniczenie marnowania surowców. Aby realizować tę zasadę, przedsiębiorstwa i konsumenci powinni dążyć do zmniejszania zużycia surowców i energii w swoich działaniach, takich jak produkcja i konsumpcja. Można to osiągnąć poprzez wybór produktów i usług, które są bardziej wydajne i zużywają mniej surowców i energii, a także poprzez zmianę nawyków i stylów życia, które wprowadzają bardziej oszczędne i zrównoważone podejście do konsumpcji. W ten sposób można zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i wykorzystać surowce w bardziej efektywny i zrównoważony sposób.

Kluczowym elementem zasady „reduce” jest minimalizowanie zużycia surowców i energii, co jest kluczowe dla ochrony środowiska i redukcji negatywnych skutków dla środowiska, a jej istotą – dążenie do zmniejszenia ilości odpadów i zanieczyszczeń, a także zużycia surowców i energii, poprzez zmianę nawyków i wyboru produktów i usług, które są bardziej wydajne i zrównoważone. Celem tej zasady jest promowanie bardziej zrównoważonego podejścia do konsumpcji, które jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla ekonomii.

Zasada „reuse” koncentruje się na ponownym wykorzystaniu produktów i surowcóów zamiast ich trwale utylizowania. Celem tej zasady jest zwiększenie wydajności i zmniejszenie zużycia surowców, a także zmniejszenie ilości odpadów i zanieczyszczeń. Przykłady obejmują ponowne wykorzystanie opakowań, renowację i naprawianie produktów, a także stosowanie produktów wielokrotnego użytku, takich jak butelki na wodę i torby na zakupy. Ponowne użycie jest kluczowe dla ochrony środowiska i wspierania zrównoważonej gospodarki.

Istotą tej zasady jest promowanie długiego i produktywnego życia produktów i surowców, aby zmniejszyć ich utylizację i minimalizować ilość odpadów i zanieczyszczeń. Poprzez ponowne wykorzystywanie produktów i surowców, można zwiększyć ich wartość, obniżyć koszty i zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce, a tym samym zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Ponowne użycie jest częścią szerszego podejścia do zrównoważonej gospodarki, które promuje długoterminowe i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

To tylko trzy spośród wszystkich kryteriów „6R”. Już teraz warto wskazać, jak firmy mogą przygotować się do realizowania projektów zgodnie z nimi. Podmioty mają możliwość podjęcia kilka kroków umożliwiających przygotowanie się do realizacji projektów, a wśród nich wyszczególnić należy:

zrozumienie kryteriów – przedsiębiorstwa powinny zrozumieć, co oznaczają kryteria „R6” i jakie są ich cele,

wprowadzenie polityki środowiskowej – przedsiębiorstwa powinny wprowadzić politykę środowiskową, która będzie określać, jak projekty będą realizowane zgodnie z kryteriami „R6”,

edukacja i szkolenie – przedsiębiorstwa powinny zapewnić edukację i szkolenie dla swoich pracowników, aby zapewnić, że wszyscy zrozumieją te kryteria i będą w stanie je wprowadzać w życie,

opracowanie planu działania – przedsiębiorstwa powinny opracować plan działania, który określi, jak będą realizowane projekty zgodnie z kryteriami,

monitoring i raportowanie – przedsiębiorstwa powinny monitorować swoje działania i raportować o postępach w realizacji projektów,

współpraca z dostawcami i partnerami – przedsiębiorstwa powinny współpracować z dostawcami i partnerami, aby zapewnić, że wszystkie części projektu będą realizowane zgodnie z zasadami „R6”.

Jednostki przygotowujące się do realizowania projektów zgodnie z przedstawionymi kryteriami będą mieć większą szansę na uzyskanie pozytywnych rezultatów i zwiększenie swojej reputacji jako odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.

O pozostałych kryteriach „6R”, a także o korzyściach dla środowiska i społeczeństwa w związku ze stosowaniem tych zasad opowiemy w drugiej części artykułu.

dr Justyna Adamska

Dr Justyna Adamska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i Marketing. W 2012 obroniła doktorat z dziedziny parków naukowo-technologicznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Ekspert w dziedzinie ośrodków innowacyjności oraz z zakresu marketingu i PR. Kieruje projektami z obszaru wspierania innowacji i upowszechniania tematyki badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki. Współpracuje przy realizacji projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych, związanych z rozwojem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Autorka publikacji na temat parków naukowo-technologicznych, przedsiębiorczości i polityki innowacyjnej.

justyna.adamska@ppnt.poznan.pl