Blog

Opinia o innowacyjności

2018-07-18

Financial charts on the table with laptop

Termin „opinia o innowacyjności” robi coraz większą „karierę” wśród przedsiębiorców. To często niezbędny element wniosków o dofinansowania europejskie, lub przynajmniej – ważny składnik takiego wniosku. Czym jest, a czym nie jest ta tajemnicza opinia?

Opinia o innowacyjności – a po co mi to?

Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowane swoich projektów ze środków unijnych, zwłaszcza dotyczących zakupu środków trwałych, często muszą udowadniać, że ich projekt posiada aspekty innowacyjne. Wynika to z faktu iż instytucje wdrażające poszczególne instrumenty i Unia Europejska chcą wspierać projekty, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności i nie będą po prostu źródłem finansowania podstawowych potrzeb przedsiębiorcy. Uzasadnienie innowacyjności swoich pomysłów, które mają być zrealizowane w projekcie należy najczęściej zamieścić w formularzu wniosku projektowego. Jednakże w wybranych konkursach wymagane jest dołączenie do dokumentacji opinii o innowacyjności – osobnego dokumentu, będącego niezależną opinią zewnętrznego podmiotu, w którym zamieszczane jest uzasadnienie innowacyjności projektu ściśle odnoszące się do kryteriów oceny w danym konkursie. Bardzo często formularz opinii ma ściśle narzuconą strukturę i ma zawierać określonego rodzaju dowody na innowacyjność, które nie mogą być jedynie opiniami ekspertów i muszą zawierać obiektywne dane będące podstawą do określenia typu innowacji.

Innowacyjność wg OECD

W wielu przypadkach instytucje wdrażające ogłaszające dany konkurs, powołują się na definicję innowacyjności zawartą w tzw. Podręczniku Oslo[1], wydanym przez OECD. Problem w tym, że ostatnia, trzecia edycja tego podręcznika została wydana w 2005 roku (najnowsze wydanie podręcznika jest zapowiadane na koniec 2018 roku), gdy pierwsze smartfony z ekranami dotykowymi dopiero raczkowały. Przez ostatnich 13 lat z pewnością wielu przedsiębiorców odczuło ogrom zmian dotyczących każdego aspektu działalności gospodarczej i definicje innowacyjności opisane w tym podręczniku mogą wydawać się już nieaktualne. Dynamiczny rozwój technologii i modeli funkcjonowania przedsiębiorstw nie spowodował jednak pojawienia się innych niż wymienianych w podręczniku rodzajów innowacyjności – produktowa, procesowa i pozostałe (najczęściej organizacyjne i marketingowe).

Podręcznik Oslo za innowacyjność przyjmuje „nowość” (nowy, opatentowany produkt lub technologię) lub „znaczące ulepszenie” już wcześniej istniejących produktów czy technologii. O ile udowodnienie innowacyjności produktu/technologii zupełnie nowych może być ułatwione np. poprzez odniesienie się do konkretnego zgłoszenia patentowego czy publikacji o nowej wersji technologii, z pewnością wyzwaniem jest udowadnianie, że nowa cecha produktu lub technologii stanowi o ich „znaczącym ulepszeniu” w stosunku do stanu poprzedniego.

Co zawiera opinia o innowacyjności?

Pomimo różnic w wymaganiach stawianych projektom w różnych konkursach w każdej opinii o innowacyjności można zidentyfikować ich najważniejsze części. Pierwsza z nich to opis technologii, produktu lub wyników projektu, których innowacyjność ma być oceniana. Następnie przedstawiany jest rodzaj innowacji, który przedmiot projektu reprezentuje. W zależności od konkursu w opinii udowadnia się innowację ze względu na obszar (innowacja na poziomie regionu, kraju lub światowy), rodzaj (produktowa, procesowa, organizacyjna lub marketingowa) i czas obowiązywania. Często w konkursach dopuszcza się realizację projektów opartych o innowacje już istniejące (np. do 5 lub do trzech lat obowiązywania). W kolejnej części przedstawiane są dowody na określony poziom i rodzaj innowacji w odniesieniu do przyjętych kryteriów oceny projektów i definicji innowacyjności. Obiektywne dane, które mogą być szczególnie pomocne w określeniu np. czasu obowiązywania danej innowacji to przykładowo: publikacje naukowe, zgłoszenia patentowe i patenty, komunikaty firm wypuszczające na rynek koleją wersję produktu lub technologii, informacje o prezentacjach produktów na targach i wystawach. W przypadku „znaczących ulepszeń” warto przedstawić porównanie czy to z poprzednimi wersjami technologii, produktu lub procesu czy też porównanie z rozwiązaniami konkurencyjnymi obecnymi na rynku.

Pozytywna opinia o innowacyjności nie przesądza o otrzymaniu dofinansowania projektu w danym konkursie, ponieważ stanowi jedynie element całości dokumentacji, która będzie oceniania przez komisję konkursową lub ekspertów zewnętrznych. Rzetelna opinia może z pewnością przyczynić się do sukcesu wniosku projektowego. Należy pamiętać, że podobnie jak z resztą dokumentacji nie można czekać z opinią o innowacyjności do ostatniej chwili i warto zwrócić się odpowiednio wcześniej do jednostek naukowych czy tez centrów badawczo-rozwojowych uprawnionych do wystawiania opinii.

[1] Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data

Grzegorz Cieśla

Starszy konsultant ds. Innowacji i Transferu Technologii w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym

Pracownik PPNT od 2005 roku. Od 2009 roku zajmuje się transferem technologii oraz współpracą bezpośrednią głównie pomiędzy przedsiębiorstwami i przedstawicielami nauki.

Kierownik lokalnego ośrodka sieci Enterprise Europe Network, której celem jest pomoc firmom w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności na rynku międzynarodowym oraz w procesie międzynarodowego transferu technologii, innowacji i wiedzy.

Absolwent podyplomowych studiów Master of Science In Science and Technology Commercialization – rocznego podyplomowego studium komercjalizacji technologii i wyników badań naukowych na Uniwersytecie Łódzkim / The University of Texas at Austin.

Absolwent programu stażowego TOP 500 Innovators dla najlepszych naukowców oraz specjalistów ds. transferu technologii. W ramach tego konkursu miał okazję przejść 2 miesięczny staż na Uniwersytecie Stanforda, gdzie poszerzył swoją wiedzę w zakresie komercjalizacji.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, wykonywaniem analiz rynkowych oraz strategicznych, a także analiz otoczenia patentowego.

grzegorz.ciesla@ppnt.poznan.pl