Blog

Trening Strategiczny – doradztwo, szkolenie i integracja w jednym.

2018-09-11

Trening Strategiczny w PPNTTrening Strategiczny to metoda pracy z wyzwaniami, którą zespół konsultantów PPNT, na co dzień współpracujących z firmami, opracował na potrzeby naszych klientów. Skąd wiedzieliśmy, że właśnie taka usługa jest potrzebna przedsiębiorcom?

W PPNT od lat wspieramy firmy z branży zarówno produkcyjnej, jak i usługowej. Spektrum wyzwań, z którymi się mierzą, jest naprawdę szerokie. Spotykamy zarówno takie przedsiębiorstwa, które szybko się rozwijają i kiedy stają w obliczu nowych przedsięwzięć, potrzebują wsparcia w zakresie wyboru najlepszych kierunków dalszego rozwoju, jak i takie, które aktywnie poszukują nowych pomysłów na dalszy rozwój działalności i jeszcze lepsze wykorzystanie kompetencji zespołu. Pośród naszych klientów są też firmy, które chcą lepiej się zorganizować lub usprawnić komunikację wewnętrzną, by móc jeszcze skuteczniej konkurować. Wspieramy również przedsiębiorstwa, które nie rozwijają się tak prężnie jak by tego chciały, ze względu na istotny problem, którego nie są w stanie rozwiązać samodzielnie, lub też ze względu na fakt, że nie wiedzą co stanowi najważniejszą barierę blokującą dalszy rozwój. Każda z tych firm ma swoje indywidualne wyzwania, którym musi sprostać, by umocnić swoją pozycję rynkową. I jednocześnie każdej z nich brakuje tego samego – czasu.

Te praktyczne doświadczenia pozwoliły nam zbudować narzędzie do pracy z priorytetowymi wyzwaniami, które, angażując czasowo w sposób optymalny zespół firmy (6 tygodni), pozwala na stworzenie planu konkretnych działań, odpowiadających na zdefiniowane wyzwania. Wdrożenie poszczególnych działań w życie jest o tyle skuteczniejsze, że w cały proces Treningu Strategicznego zaangażowane są osoby reprezentujące różne zespoły/działy/jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa i to od nich pochodzą pomysły na rozwiązania dla wyzwań. Pracownicy zaangażowani w proces identyfikują się więc ze stworzonym planem działań i czują współodpowiedzialni za jego pomyślną realizację.

Dlaczego uważamy, że Trening Strategiczny jest unikatową usługą?

Trening Strategiczny to więcej niż doradztwo i więcej niż szkolenie. To połączenie tych dwóch funkcji w jednej usłudze, z dodatkiem elementu integracji. Z jednej strony Trening jest szkoleniem, ponieważ zespół firmy uczy się korzystać z narzędzi do pracy z wyzwaniami, twórczego rozwiązywania problemów, priorytetyzacji działań i dokonywania optymalnych wyborów. Jednocześnie tę wiedzę zdobywa zespół pracowników reprezentujących różne zespoły/działy/jednostki organizacyjne i może z niej korzystać samodzielnie w przyszłości, bez wsparcia doradców z zewnątrz. Z drugiej strony konsultanci pracujący z firmą dzielą się swoją wiedzą i cennym doświadczeniem, moderują sesje warsztatowe, pełniąc funkcję doradców. Trzeci filar Treningu – integracyjny – służy wspólnej pracy nad wyzwaniami, poszukiwaniu rozwiązań, a więc daje poczucie współtworzenia i współodpowiedzialności za efekty. W konsekwencji tych zespołowych działań rozwiązane zostają problemy organizacyjno-komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi zespołami lub pracownikami w firmie.

Jak działa Trening Strategiczny?

Cały proces Treningu Strategicznego trwa zaledwie 6 tygodni. Rezultatem dla firmy jest konkretny plan działań, stanowiący odpowiedź na zdefiniowane, najważniejsze problemy rozwojowe. Konstrukcja Treningu umożliwia pracę z różnymi wyzwaniami – od tworzenia planu komunikacji wewnętrznej, przez usprawnienia organizacyjne, do zarządzania procesem kształtowania oferty. Tym ostatnim wyzwaniem zajęliśmy się wspólnie z firmą M40, Poznańskim Liderem Przedsiębiorczości z 2016 roku, która rozwija się prężnie na rynku usług pozycjonowania stron i sklepów internetowych, e- marketingu i web- designu. M40 realizuje równolegle wiele projektów, jednocześnie angażując się w najważniejsze wydarzenia branżowe. Liczba bieżących zadań uniemożliwiła w pewnym momencie strategiczne spojrzenie na dalszy rozwój działalności i koncentrację na najważniejszych dla firmy projektach. Właśnie dlatego właściciel M40 zdecydował się wykorzystać Trening Strategiczny do poukładania oferty usług na nowo. W Trening zaangażował 5 osób, reprezentujących różne, na co dzień współpracujące ze sobą działy. Naszą współpracę rozpoczęliśmy od diagnozy sytuacji w firmie, która była możliwa dzięki wypełnieniu przez zespół ankiet on-line. Ich wyniki posłużyły do wyboru wyzwań (obszarów problemowych), istotnych z punktu widzenia dalszego rozwoju M40, co miało miejsce podczas pierwszego warsztatu. Jego scenariusz opierał się na prezentacji wyników ankiet, a następnie odpowiednio moderowanej dyskusji o kluczowych wyzwaniach. Zespół pracował także nad macierzą SWOT, której ostateczny kształt ustalony został na drodze konsensusu i z uwzględnieniem zdiagnozowanych wcześniej obszarów problemowych. Następny etap związany był z pracą on-line, tym razem polegającą na wypełnieniu, przez każdego z uczestników Treningu, macierzy powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami SWOT. Uwspólnione wyniki macierzy stanowiły wkład do drugiego warsztatu i stały się podstawą do wyłonienia działań związanych z kierunkami rozwoju oferty M40, zgodnych z metodą SMART. Działania te, z przyporządkowaną do każdego z nich osobą odpowiedzialną za realizację, przedziałem czasowym i niezbędnymi zasobami finansowymi, zebrane zostały w spójny plan działań, który krok po kroku wprowadzany jest w życie.

Co o Treningu Strategicznym myśli M40?

Czas realizacji i efektywność procesu jest najważniejszą, zdaniem właściciela M40, przewagą usługi, zwłaszcza w sytuacji, w której nie ma możliwości zaangażowania się w czasochłonny projekt doradczy. Zdaniem Przemysława Marciniaka, logicznie powiązane ze sobą, proste narzędzia, z których zespół M40 nauczył się korzystać, będzie można zaadaptować do prac nad kolejnymi wyzwaniami przed którymi stanie firma. Co więcej, „poza rozwiązaniem głównego problemu, Trening Strategiczny zmienił nastawienie zespołu i sposób myślenia o pokonywaniu barier oraz codziennej komunikacji i współpracy pomiędzy pracownikami i działami. Pozwolił również uporządkować firmę pod kątem organizacyjnym. Dodatkową wartością warsztatów był czas na swobodną rozmowę o indywidualnych problemach i potrzebach oraz wymiana doświadczeń z zespołem zewnętrznych ekspertów. Naprawdę warto zatrzymać się w biegu bieżących spraw i wziąć udział w Treningu Strategicznym. Nam udało się zmienić azymut i szybciej rozwijać w nowych kierunkach”.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Jeśli chcesz porozmawiać o tym, w jaki sposób Trening Strategiczny może odpowiedzieć na potrzeby i wyzwania przed którymi stoi Twoja firma, skontaktuj się z naszym doradcą Janem Chełkowskim: tel. +48 61 827 97 36 / +48 602 588 452; e-mail: Jan.Chelkowski@ppnt.poznan.pl. Otrzymasz szczegóły oferty i wspólnie zaplanujemy prace, dostosowując ich przebieg do grafiku działań w firmie.

Martyna Konieczna

Starszy konsultant ds. innowacji i transferu technologii
Od 2010 roku współpracuje z przedsiębiorstwami z wielu różnych branż, wspierając je w tworzeniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań. W latach 2010- 2015, jako Innovation Advisor w projekcie PROINCOR (Interreg IV-B Central Europe) oraz audytor Krajowej Sieci Innowacji, przeprowadziła kilkadziesiąt audytów innowacyjności, które miały na celu ocenę poziomu innowacyjności małych i średnich firm w różnych obszarach ich działalności, jak również wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Od 2013 roku pracuje w Dziale Transferu Technologii PPNT. Aktualnie zaangażowana jest przede wszystkim w procesy związane z komercjalizacją wyników badań naukowych, poszukiwaniem partnerów do współpracy biznesowej i technologicznej, a także rozwojem nowych usług proinnowacyjnych, dostosowanych do realnych potrzeb i problemów przedsiębiorstw. Z wykształcenia biotechnolog, stąd też angażowana jest w projekty skierowane do młodych naukowców, jak i dotyczące nauk przyrodniczych, realizowanych w Poznańskim Parku Naukowo- Technologicznym.