Blog

Ulga na B+R. Jak oszczędzać na doskonaleniu firmy?

2018-06-29

ulga na działalność badawczo-rozwojowąWiele firm często nie zdaje sobie sprawy, że koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową można odpisać od podatku. Zakup wyników badań naukowych, wypożyczenie sprzętu specjalistycznego czy uzyskanie lub utrzymanie patentu można odliczyć od podatku, jako ulgę B+R. Jeżeli firma zleca jednostce naukowej wykonanie określonych badań, także może skorzystać z tej ulgi.

W biznesie innowacyjność jest kluczem do osiągnięcia przewagi nad konkurencją oraz sposobem na szybszy wzrost wartości firmy. Należy pamiętać, że innowacja to po prostu każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę. Oznacza to, że jeśli w sposób systematyczny ulepszamy nasze produkty, procesy lub usługi, aktualizując je o najnowszy stan wiedzy i zadbamy o odpowiednią dokumentację tego procesu, mamy prawo ubiegać się o ulgę.

Ulga na działalność B+R

Ustawodawca zadbał, żeby do firm koncentrujących się na rozwoju nowych technologii skierowane były dodatkowe korzyści finansowe. Wprowadzone narzędzie, jakim jest ulga na działalność B+R, daje przedsiębiorstwom sporo możliwości. Jeśli firma osiąga dochody z prowadzonej działalności, powinna rozważyć aktywność badawczo-rozwojową. Nie tylko, aby zadbać o swoją przewagę konkurencyjną, ale również jako źródło optymalizacji podatkowej.

Od 2018 r. przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia od naliczonego podatku dochodowego 100% kosztów prowadzonej działalności badawczej lub rozwojowej. Z kolei przedsiębiorstwa o statusie centrum badawczo-rozwojowego mogą odliczyć od podatku nawet 150% poniesionych kosztów. Co ważne, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu tylko w sytuacji, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Jakiego rodzaju wydatki można odliczyć od podatku?

Zgodnie z najnowszymi przepisami katalog kosztów kwalifikowanych został poszerzony o:

 • wynagrodzenia dla zleceniobiorców oraz wykonawców dzieła, a także składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń w takim zakresie, w jakim czas poświęcony przez nich na działania badawczo-rozwojowe pozostaje do całego czasu wykonania zlecenia lub dzieła;
 • wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych niestanowiących środków trwałych;
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze/równorzędne, nabycie wyników badań naukowych
  (zakupione od jednostek naukowych);
 • wydatki na nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem;
 • uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • odpisy amortyzacyjne od kosztów prac rozwojowych w takiej części, w jakiej inne koszty kwalifikowane niż te odpisy stanowią udział w wartości początkowej tych kosztów rozwojowych.

Rezultatem wprowadzonych zmian są wymierne korzyści finansowe. Jest to istotne szczególnie dlatego, że w ostatnich latach zauważamy znaczący wzrost zainteresowania komercyjnym stosowaniem opracowywanych przez naukowców technologii.

Jak w praktyce skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

Koszty kwalifikowane odlicza się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym te koszty poniesiono. Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową i ponoszący związane z nią koszty, muszą przeprowadzić kilka czynności, aby uzyskać możliwość odliczenia:

 • Ustalić wysokość kosztów podlegających odliczeniu na podstawie prowadzonej ewidencji. W tym celu należy wyodrębnić księgowo koszty ponoszone na B+R.
 • Ustalić wysokość limitu przysługującego przedsiębiorcy do odliczenia kosztów kwalifikowanych (dla MŚP jest to 100%).
 • Ustalić kwotę przysługującej ulgi na działalność B+R.
 • Odliczyć koszty kwalifikowane w zeznaniu podatkowym (wypełnić załącznik CIT-BR)

Warto zatem bliżej przyjrzeć się aktywności przedsiębiorstwa. Może bowiem okazać się, że firma prowadzi działalność B+R, tylko nie nazywa się tego wprost. Jeżeli systematycznie pracujemy nad ulepszaniem oferowanych produktów, dbając, aby wyróżniały się pośród dostępnych rozwiązań albo ściśle współpracujemy z jednostką naukową lub parkiem naukowo-technologicznym, prawdopodobnie przysługuje nam ulga podatkowa z tytułu wydatków, które ponosimy w tej współpracy.

Czym jest działalność B+R?

Zgodnie z definicją ustawową działalność badawczo-rozwojowa ma charakter twórczy i obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe. Podejmowana jest w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań (art. 5a ust. 38 ustawy o PIT i art. 4a ust. 26 ustawy o CIT).

Badania naukowe obejmują badania podstawowe, badania stosowane oraz badania przemysłowe. Prace rozwojowe rozumieć należy jako: nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Piotr Nędzewicz

Kierownik Działu Komercjalizacji i Rozwoju Biznesu, koordynator DIH4Future.

Odpowiada za realizację projektów związanych z komercjalizacją nowych technologii, transformacją cyfrową przedsiębiorstw i rozwojem innowacyjnego biznesu. Karierę zaczynał w 2007 roku w jednej z międzynarodowych firm audytorsko-doradczych. Z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (PPNT) związany jest od 2011 roku. Początkowo, jako konsultant ds. transferu technologii oraz specjalista ds. innowacji, wspierał przedsiębiorstwa w rozwoju biznesu opartego na nowych technologiach. W latach 2016 – 2017, jako menedżer inwestycyjny Funduszu Kapitałowego PPNT oraz członek rad nadzorczych spółek portfelowych, odpowiadał za inwestycje w nowe przedsięwzięcia technologiczne. Od 2018 r. kieruje Działem Komercjalizacji i Rozwoju Biznesu. Od 2020 r. odpowiada za funkcjonowanie i rozwój Hubu Innowacji Cyfrowych DIH4Future, którego animatorem jest PPNT. Jest ekspertem Komisji Europejskiej oraz członkiem Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.