Blog

Weryfikacja wniosku o dofinansowanie unijne – sposób na zdobycie pieniędzy!

2018-09-21

Close up of business people hands together. Teamwork concept.

Pieniądze na rozwój firmy można zdobyć jeszcze w tym roku – trwa kilka konkursów wspierających innowacje i przedsiębiorczość. Jednak wniosek wnioskowi nierówny i czasem przydaje się wsparcie ekspertów w przygotowaniu możliwie najlepszych dokumentów. W jakich konkurach można jeszcze startować i jak skorzystać z pomocy PPNT w ich przygotowaniu?

Okres urlopowy dobiegł końca i większość firm sukcesywnie powraca do realizacji zakładanych na ten rok celów biznesowych. W ich osiągnięciu warto (przynajmniej) rozważyć możliwość współfinansowania tych zamierzeń ze środków jakie oferują programy pomocowe UE.

  • W najbliższym czasie, do 28 września Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego będzie prowadził nabór do Poddziałania 1.5.2  WRPO 2014+ ”Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”. W jego ramach można uzyskać środki na zakup środków trwałych (maszyn i urządzeń), zakup prac i materiałów budowlanych jak również wartości niematerialnych i prawnych.
  • W ostatnim kwartale 2018r Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmowała wnioski do programów umożliwiających finansowanie zarówno inwestycji jaki i usług doradczych czy też prac badawczych:
    • Badania na rynek (inwestycje) – termin do 5 grudnia
    • Ochrona własności przemysłowej (doradztwo i opłaty patentowe) – termin do 29 listopada
    • Bony na innowacje dla MŚP (usługi badawcze) – do 22 listopada – I etap, II etap – inwestycje do 4 stycznia 2019
    • Design dla przedsiębiorców (usługi doradcze i inwestycje) – do 31 października

We wszystkich wymienionych wyżej konkursach o dotację mogą ubiegać się firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,  niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Poziom dofinansowania, w zależności od programu, może wynieść nawet 85% kosztów kwalifikowanych.

Dobrze dobierz konkurs…

Decydując się na przygotowanie wniosku warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim należy mieć poczucie / pewność, że to co chcemy zrealizować z wykorzystaniem środków pomocowych jest tym rodzajem projektu, na który donator pomocy np. PARP czy Urząd Marszałkowski chce przeznaczyć środki finansowe. Instytucje prowadzące nabory bardzo precyzyjnie określają warunki, które firma musi spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Swoje oczekiwania w odniesieniu do wnioskodawcy oraz samego przedsięwzięcia (projektu) instytucja komunikuje i upublicznia w regulaminie danego konkursu, jak również w kryteriach oceny. Wniosek jako podstawowe narzędzie do pozyskania dofinansowania powinien w jednoznaczny sposób wskazywać i odpowiadać na te oczekiwania, którymi najbardziej zainteresowany jest donator pomocy. Regulamin w swojej istocie informuje o zakresie i celach, jakie muszą być zrealizowane dzięki projektowi, określa zasady udzielania dotacji, koszty kwalifikowane oraz np. sposób w jaki należy dokonywać wyboru realizatora np. usługi badawczej. Kryteria oceny określają stopień, w jakim przygotowany przez wnioskodawcę projekt spełnia warunki uczestnictwa w danym konkursie. Treści, którymi wypełniany jest formularz wniosku powinny być przygotowywane zgodnie z instrukcją sporządzania wniosku i w sposób jednoznaczny wskazywać / spełniać / dawać osobom oceniającym możliwość udzielenia jak największej liczby punktów w danej kategorii.

… i oszacuj zyski i koszty

Przygotowanie projektu zazwyczaj wiąże się z poniżeniem określonych kosztów. Jeśli nie jest to koszt zlecenia takiego opracowania firmie zewnętrznej, to z pewnością jest to koszt pracownika oddelegowanego do tego zadania. W każdym przypadku firmie zleży na tym, aby inwestując określone środki uzyskać pożądany efekt w tym przypadku w postaci dofinansowania. Inwestując środki finansowe, czas, zasoby kadrowe, staramy się zazwyczaj ograniczać do minimum możliwość popełnienia błędu, minimalizujemy ryzyko niepowodzenia.

Zweryfikuj dokumenty i wygraj

Niezależnie od tego czy przedsiębiorstwo zleciło opracowanie wniosku firmie doradczej czy też postanowiło opracować wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami samodzielnie, warto aby przed jego złożeniem dokumentacja ta została zweryfikowana/sprawdzona/ pod kątem rzetelności i poprawności zapisów w niej zawartej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu firm i instytucji aplikujących o dotacje PPNT opracowała usługę polegająca na weryfikacji wniosku oraz innych przygotowanych dokumentów.  Nasi eksperci na każdym etapie opracowywania wniosku mogą sprawdzić czy treść danego punktu wniosku jest zgodna z instrukcją sporządzania wniosku oraz czy merytoryczna zawartość opisu spełnia kryteria oceny. Czy i na ile punktów możemy / powinniśmy liczyć w punktowej ocenie merytorycznej. Usługa pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z popełnieniem błędu oraz może zwiększyć szanse na uzyskanie wyższego wyniku punktowego, co w konsekwencji może mieć wpływ na uzyskanie dofinansowania.

Możesz nam zaufać – PPNT samodzielnie złożyło kilkadziesiąt wniosków unijnych w różnych konkursach i jak dotąd pozyskało już ponad 100 mln złotych. Dodatkowo od lat wspieramy firmy ubiegające się o dofinansowania. Niektórzy nasi pracownicy pracowali jako eksperci w komisjach weryfikujących dokumenty. Czy jest więc jeszcze po co się zastanawiać?

Zapraszam do kontaktu: bartlomiej.walczak@ppnt.poznan.pl

Zdjęcie: freepik.com

Bartłomiej Walczak

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Zarządzania i Marketingu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla firm, opracowywania dokumentacji biznesowej, strategii rozwoju i studiów wykonalności. W latach 2000 -2016, z kilkuletnią przerwą, pracował jako konsultant w Łódzkiej Agencji Rozwoju regionalnego, największej instytucji otoczenia biznesu w tamtym regionie, gdzie m.in. należał na do zespołów oceniających projekty inwestycyjne i doradcze wdrażanie przez PARP).
Uczestnik (słuchacz i prelegent) kilkudziesięciu spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji poświęconych tematyce funduszy UE, przedsiębiorczości i innowacyjności.
W PPNT od czerwca 2017r. aktywnie doradza firmom w zakresie możliwości pozyskania finansowania na projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe, wdrażane na poziomie krajowym i regionalnym.