Blog

O zgodności projektu z zasadami 6R – część II

2023-02-08
Omówienie kryteriów „6R” wymaga wskazania już na samym początku informacji o tym, że są to zasady zgodnie z którymi przedsiębiorcy będą zobowiązani realizować projekty unijne.

 

Pomimo wielu wyzwań, w ciągu ostatnich lat przedsiębiorcy dostrzegają znaczenie zrównoważonego rozwoju, co sprawia, że koncentrują się na proekologicznych praktykach w swoim działaniu.

 

 

 

W pierwszej części artykułu ( tutaj >>> ) wyszczególnione zostały reguły: refuse, reduce oraz reuse. Poniższy tekst stara się odpowiedzieć na pytania o istotności kryteriów recover, recycle i rethink.

Recover, jako czwarte już kryterium, odnosi się do odzyskiwania surowców i energii z odpadów, zamiast ich wyrzucania. Naturalnym celem tej zasady jest zmniejszenie ilości odpadów i zapotrzebowania na surowce pierwotne. Proces „recover” może obejmować różne metody, takie jak:

 1. Odzysk energii z odpadów – np. poprzez spalanie odpadów w elektrowniach lub wytwarzanie biogazu z odpadów organicznych.
 2. Odzysk surowców – np. poprzez sortowanie odpadów i przekształcanie ich w surowce, które można ponownie wykorzystać w procesie produkcji.
 3. Zagospodarowanie odpadów – np. poprzez kompostowanie odpadów organicznych i przekształcanie ich w substancję organiczną, która może być wykorzystana jako nawóz.

Dzięki procesowi „recover” (naprawiania), można zmniejszyć ilość odpadów, które trafiają do składowisk, a także zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce pierwotne. W ten sposób, można również wykorzystać odpady jako źródło energii i surowców, co jest korzystne dla środowiska i gospodarki.

Z kolei recycle oznacza poddawanie odpadów procesowi recyklingu, aby przekształcić je w nowe surowce. Celem tej zasady jest zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają do składowisk, a także – podobnie jak w przypadku zasady recover, zmniejszenie zapotrzebowania na surowce pierwotne. Proces „recycle” polega na sortowaniu odpadów i przetwarzaniu ich w surowce, które można ponownie wykorzystać w procesie produkcji. Przykłady surowców, które można poddać recyklingowi, to: papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło i inne materiały. Po sortowaniu, odpady są przekształcane w nowe surowce, takie jak makulatura, tworzywo sztuczne i metal, które można ponownie wykorzystać w produkcji. Recykling jest ważny, ponieważ pozwala zmniejszyć ilość odpadów, które trafiają do składowisk, a także zmniejsza zapotrzebowanie na surowce pierwotne. W ten sposób, można również chronić środowisko i zaoszczędzić zasoby naturalne.

Ostatnim z kryteriów jest zasada rethink, która oznacza przemyślenie swoich codziennych wyborów i działań, aby zminimalizować ilość odpadów i surowców, które produkujemy. Celem tej zasady jest zmiana naszych nawyków na bardziej zrównoważone i świadome. Kluczową koncepcją zasady „rethink” jest zmiana sposobu myślenia i działania, aby zapobiegać powstawaniu odpadów. Celem tej zasady jest zmniejszenie ilości odpadów i poprawa efektywności wykorzystania surowców, poprzez zmianę projektów, produktów i procesów, tak aby były one bardziej przyjazne dla środowiska. Składową tego kryterium jest kilka elementów, w tym:

 • Zrównoważone projektowanie – projektowanie produktów i procesów z uwzględnieniem ich całego cyklu życia, aby zminimalizować ilość odpadów i zużycie surowców.
 • Ograniczenie ilości surowców – wykorzystanie surowców w sposób bardziej efektywny i ograniczenie ilości surowców, które są potrzebne do produkcji.
 • Zmiana procesów produkcyjnych – wprowadzenie nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych, aby zmniejszyć ilość odpadów i zużycie surowców.
 • Edukacja i świadomość – kształtowanie świadomości i edukacja społeczeństwa w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów i zmniejszania ilości odpadów.

Zasada „rethink” jest kluczowa, ponieważ pozwala na zmianę sposobu myślenia i działania, aby zapobiegać powstawaniu odpadów i zużyciu surowców, co jest korzystne dla środowiska i gospodarki. W ten sposób, można również wprowadzać bardziej zrównoważone i efektywne projekty, produkty i procesy.

Charakterystyka wskazanych przez Unię Europejską kryteriów powinna uzasadniać także ich korzyści dla środowiska oraz społeczeństwa. O tych pierwszych niejednokrotnie zostało już napisane, a podsumowując można wskazać, że ich stosowanie może przyczynić się do ochrony środowiska na kilka sposobów, w tym:

 • Ograniczenie odpadów: Poprzez zasadę „refuse” (odmawianie), „reduce” (ograniczenie) i „reuse” (ponowne wykorzystanie), można zmniejszyć ilość odpadów, które są wytwarzane i składowane.
 • Oszczędność zasobów naturalnych: Poprzez ponowne wykorzystywanie i recykling materiałów, można ograniczyć potrzebę wydobywania nowych surowców, co pozytywnie wpłynie na stan środowiska.
 • Obniżenie emisji gazów cieplarnianych: Procesy produkcyjne i składowanie odpadów generują emisję gazów cieplarnianych, które są szkodliwe dla środowiska. Stosowanie się do kryteriów 6R może zmniejszyć te emisje i przyczynić się do ochrony klimatu.
 • Ochrona ekosystemów: Niektóre procesy produkcyjne i składowanie odpadów mają negatywny wpływ na ekosystemy i flory i fauny. Stosowanie się do kryteriów 6R może ograniczyć te negatywne skutki i przyczynić się do ochrony bioróżnorodności.

Implementacja kryteriów ma także pozytywny wpływ na społeczeństwo, który przejawia się w kilku głównych obszarach:

 • Poprawa jakości powietrza i wody: Stosowanie się do kryteriów 6R może ograniczyć emisję szkodliwych substancji do powietrza i wody, co przyczyni się do poprawy jakości tych środowisk.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa: Procesy produkcyjne i składowanie odpadów mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Stosowanie się do kryteriów 6R może zmniejszyć te zagrożenia.
 • Poprawa jakości życia: Czystsze środowisko i mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wody przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców.
 • Zwiększenie edukacji i świadomości ekologicznej: Stosowanie się do kryteriów 6R może prowadzić do zwiększenia edukacji i świadomości ekologicznej w społeczeństwie, co może prowadzić do dalszych działań na rzecz ochrony środowiska.
 • Wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy: Ponowne wykorzystywanie i recykling materiałów może stanowić źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w sektorze ochrony środowiska.

Firmy dostosowujące się do kryteriów 6R w projektach unijnych są ważne, ponieważ przyczyniają się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Oto kilka powodów, dla których warto stosować się do tych kryteriów:

 • Oszczędność surowców – stosowanie się do kryteriów 6R pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie surowców i zmniejszenie ilości odpadów, co jest korzystne dla środowiska i gospodarki.
 • Ochrona środowiska – zmniejszenie ilości odpadów i zrównoważone wykorzystanie surowców przyczynia się do ochrony środowiska i zapobiega negatywnym skutkom dla środowiska, takim jak zanieczyszczenie i emisja gazów cieplarnianych.
 • Poprawa wizerunku firmy – firmy dostosowujące się do kryteriów 6R w projektach unijnych, wykazują swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, co może pozytywnie wpłynąć na ich wizerunek i relacje z klientami i społeczeństwem.
 • Zgodność z przepisami – stosowanie się do kryteriów 6R w projektach unijnych pozwala na zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, co zapobiega sankcjom i karom finansowym.
 • Oszczędność kosztów – dostosowywanie się do kryteriów 6R może prowadzić do oszczędności kosztów, poprzez bardziej efektywne wykorzystanie surowców i zmniejszenie ilości odpadów.

Stosowanie się do kryteriów 6R w projektach unijnych jest ważne, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także do poprawy wizerunku firmy, zgodności z przepisami i oszczędności kosztów.

Julia Kobierska